Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 55466 wierszy.

Zielony kasztan

Pod kasztanem
Sie­działa dziewczyna
Z ser­cem
Krwa­wiącym jak rana
Cze­kała na miłość
Lecz w duszy
Odmęty i fa­la wezbrała
Któż przyj­dzie z ban­dażem w swej dłoni
Nie zlęknie się krwi ani wody
A Ona wte­dy poczuje,
Że miłość nie tyl­ko boli… 

erotyk • dzisiaj, 20:12

* * *

Chcę żyć nie is­tnieć
Zaw­sze pot­rze­buje cze­goś więcej
Co­kol­wiek to znaczy
Uśmie­cham się w myślach
Wiem jak Cię zas­koczyć
Chcę być jak me­teoryt zabłysnąć mi­lionem atomów
Prze­ciąć two­je niebo
Na je­den nieziem­ski moment
Jas­na jak jutrzenka
Pod­nieś głowę
Po­pat­rz w górę
Oder­wij się od ziemi
Podążaj moim śla­dem
Jeśli stać Cię na od­wagę i 
Spełnienie marzeń 

wiersz • dzisiaj, 20:01

***

...
tym­cza­sem jes­tem tutaj
mo­je war­gi znają smak zdrady
mo­je oczy znają ob­raz cierpienia
mo­je dłonie do­tykały ran
mo­je ciało tonęło w ciemności

Two­je cier­pienie mogłoby zam­knąć w sobie
ból is­tnienia tysięcy
ale to Ty pochy­lasz się na­de mną
wciąż miłujesz bardziej

m i ł o ś c i ą. 

wiersz • dzisiaj, 19:34

Tego dnia

Dziś myśli­my że żyjemy
Dziś myśli­my że możemy
Jes­teśmy try­bika­mi
rzu­cający­mi kamykami
Gdyż to spo­niewiera­ne media
w łap­kach zag­ra­nicznych
omo­tają nas jak redia
w dziczy mącąc rozkłóconych... 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 19:10

* * *

To z Two­jego tchnienia powstałam
Ty otu­lasz mnie swoim ciepło-zim­nym duchem
Ty da­jesz mi szczęście
Ty da­jesz mi życie
i Ty, także możesz mi je odebrać 

wiersz • dzisiaj, 19:02

Zrozum...

Tak wiele ludzi koło nas,
ale czy cho­ciaż raz pomyślałeś
czy może wie­cznie za­pomi­nałeś,
że obok ciebie stoi ktoś
kto żyje, myśli i czuje
kto ma swo­je ideały,
swo­je włas­ne morały
działania i codzien­ne troskania
Czy już rozumiesz?
Czy już pojmujesz?
Czy mu pomożesz,
zo­baczysz w nim siebie?
To już za­leży od ciebie
Po­konaj siebie 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 18:50

MIAŁAM DOŚĆ

Byłam w cen­tral­nym mieście ostatnio,
oglądałam zachód słońca.
Poczułam wagę od­ległości
przez cały czas w tłumie.
Bo ostatnio...

Miałam dość,
to prawda.

Możemy mod­lić się przez całą noc, możemy się kochać?
Możemy zająć trochę cza­su, aby za­tuszo­wać naszą miłość?

© by Mrs Vercetti 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 18:25

ludzie się nie zakochują

to po­wiet­rze wy­pełnia wier­sz pot­rzebną do życia melodią,
od­dechy, niekiedy przyśpie­szo­ne, jak or­bi­ta, krążą; us­ta,
rzadziej słowa, pier­wsze­go dnia są tyl­ko nic nie znaczące myśli,
ok­reślo­ne, ale brak im pre­cyz­ji, wiatr za ok­nem dopowiada [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 15:16

* * *

Śpie­szmy pus­ty­mi drogami,
wiej­ski­mi bez­drożami i asfaltem,
trzy­maj­my się z da­la od miast,
śpie­szmy przed siebie mo­ja mała,
słońce wyz­nacza nasz kierunek,
słońce naszym je­dynym celem,
oczy skiero­wane przed siebie
i włosy tar­ga­ne przez wiatr,
gdy auto roz­wi­ja swą prędkość,
a wi­no po­zos­ta­wia słod­ki smak.

Prędko mo­ja miła,
mu­simy zdążyć na czas,
przed godziną zero,
mu­simy od­po­wie­dzieć na wezwanie,
do­nośny krzyk,
śpie­szmy się. 

wiersz • dzisiaj, 14:54

* Marna doskonałość *

Czym jes­tem, czy się zmienię?
Wiem jed­no tu wie­czne pragnienie.
Ciągle to sa­mo o Bo­gu marzenie.
Więc choćbym zjadł każdy kawałek.
Będę głod­ny, bo myśli są małe.
Niech za­pach chle­ba da­leko się niesie.
Ten je­den ka­wałek to­bie zaniesie.
Sma­kiem duszy cię przywita.
Po­kar­mem słów ciepłego języka.
Zmień nasze gra­nice, na­daj wartości.
Nasz wiel­ki mis­trzu wszel­kiej nicości. 

wiersz • dzisiaj, 14:46
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Aktywność

dzisiaj, 20:21fyrfle sko­men­to­wał tek­st Miłość by­wa śle­pa, ale [...]

dzisiaj, 20:16Why so se­rious sko­men­to­wał tek­st Poeta i myśli­ciel w [...]

dzisiaj, 20:15życie1 sko­men­to­wał tek­st Uciec stąd

dzisiaj, 20:15Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Jechołym autos­tra­dum pod prund [...]

dzisiaj, 20:05Cykam sko­men­to­wał tek­st Pełnia tęskno­ty...  

dzisiaj, 20:02fyrfle sko­men­to­wał tek­st z przyj­mo­waniem po­zy jest [...]

dzisiaj, 19:58życie1 sko­men­to­wał tek­st z przyj­mo­waniem po­zy jest [...]

dzisiaj, 19:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Wiara czy­ni cu­da, ale [...]

dzisiaj, 19:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st z przyj­mo­waniem po­zy jest [...]

dzisiaj, 19:44władca_much sko­men­to­wał tek­st Gdy cię mają wie­szać, [...]