Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 57675 wierszy.

Lipy rzucały liście pod stopy

Jest ta­ki cmentarz
na uli­cy Garncarskiej
roz­dziawiający usta
składający lip rączki w amen

Oby nie wessał
bo kiedy od­dech łapie
wchodzą do je­go ja­my kon­dukty pogrzebowe
ra­zem z sa­mocho­dem elektrycznym
i człowiekiem z megafonem

Roz­ciąga się tam mgła
wieczorna
spo­radycznie zacho­wane pom­ni­ki nagrobne
epi­tafia na murze
i cisza
wbi­ta floretem
w gro­bu kopiec

Jest tam wiel­ki drew­niany krzyż... 

wiersz • wczoraj, 22:32

śniężyczka

błąkam się spać
za­miast jak grzeczna dziew­czyn­ka leżeć na plecach

a imię je­go przebiśnieg
na mo­je us­ta sku­te lo­dem się ciśnie

błąkam się spać
by­le do wiosny 

wiersz
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 21:40

Cztery Fakty O Ciemności

Ciem­ność jest siłą, która napędza me życie.

Ciem­ność jest mi matką, oj­ciec nie istnieje.

Ciem­ność jest ko­lorem włosów mej żony.

Ciem­ność jest naj­lep­sza kiedy ze mną się śmieje. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 20:37

* * *

Spójrz tylko
noc­ne niebo roz­ciąga się nad nami
w je­go mro­ku tkwi tajemnica
nie w świet­le gwiazd
a w czer­ni za­bierającej nas w podróże
jed­na za drugą
w fas­cy­nującą wędrówkę
do wewnątrz
gdzie nar­ko­tyczne sny i wizje
ciągną się
więc dlacze­go mu­si na­dejść i te­go koniec
dlacze­go od­chodzi mrok
i świt nastaje
słońce wychodzi wbi­jając gwódź w serce
na te kil­ka godzin
ciągnące się ocze­kiwa­nie na kolejne
fan­tazje i uciechy
tej następnej nocy
w mroku 

wiersz • wczoraj, 19:42

* * *

To lus­tro jest teleportem!
Stoisz na stro­mym brzegu,
przed rzeką, na której brakło mostu
i za którą możesz coś znaleźć,
być może jed­no ze skry­tych pragnień,
być może je­den z naj­czar­niej­szych scenariuszy
hor­ro­ru, który sam wyreżyserujesz
i w którym [...] — czytaj całość

wiersz • wczoraj, 19:39

Terramizm

Wa­kac­je aro­mat sta­rych wód niesionych przez ro­pe nad za­tokę meksykańską
pcha­ne prądem płyną czarną falą wprost na wyb­rzeża no­wego orleanu
gdzie hu­ragan wznieca­ny og­nień wichru wy­miata cząstki bru­du wi­rujące w powietrzu
niesie je wy­soko ponad [...] — czytaj całość

wiersz • wczoraj, 09:54

Marzenia jak motyle trwają chwilę

Marze­nia są piękne
Jak piękne są malunki
Mroźnej zimy
Na szy­bie okna
Kryjącej gorące wnętrze
Do­mu pełne­go miłości
Człowie­czej więc
Ko­biety i mężczyzny

Marze­nia prysną
Jak naj­piękniej­sze nawet
Wzo­ry na szybie
Gdy tylko
Pier­wszym przedpołudniem
Pier­wsze pro­mienie słońca
Zawładną dniem
Jak człowiekiem
Owłada praw­dzi­wy życia sens

i zaczy­na kochać
Mężczyzna [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 09:12

* * *

Gwiaz­dy świecą
A ja siedzę na pa­rape­cie i pat­rzę w niebo
W nadziei że ro­bisz to samo
I gdzieś w tym momencie
Połącze­ni jes­teśmy myślami
Chciałbym te­go, byś nie zapomniała
Jed­nak wiem, że to da­je ci cierpienie
Dla­tego zapomnij [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 09:04

TV World

Wzięli mapę świata,
na piłkę nakleili
i po­kaza­li ludziom
a ludzie uwierzyli.

I w szkołach te­go uczą
i w ti wi pokazują
i tak to ludzie myślą,
że na piłce wirują. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 06:44

zimą opadam
wy­rosnę przebiśniegiem
już wkrótce wiosna 

haiku
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 00:42
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 23:46Żelek sko­men­to­wał tek­st Niespodziewane niekiedy le­piej zap­la­nuje [...]

wczoraj, 23:18♥. Ska­lon A.M sko­men­to­wał tek­st Czasem by­wa tak, że [...]

wczoraj, 23:16♥. Ska­lon A.M do­dał no­wy tek­st Miałam w życiu ta­ki [...]

wczoraj, 22:34Logos do­dał no­wy tek­st Pamiętaj, będąc na ka­ruze­li [...]

wczoraj, 22:32marka do­dał no­wy tek­st Lipy rzu­cały liście pod [...]

wczoraj, 22:28Moon G do­dał no­wy tek­st Czasem by­wa tak, że [...]

wczoraj, 22:17granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st On mnie trzy­mał na [...]

wczoraj, 22:14granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st Nie czu­je upływające­go cza­su Do­piero [...]

wczoraj, 22:06Quanti18 do­dał no­wy tek­st Jak już po­wie­działeś 'a' [...]

wczoraj, 21:46Moon G sko­men­to­wał tek­st Cztery Fak­ty O Ciem­ności