Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 55103 wiersze.

wachlarz myśli

kiedy ser­ce kocha
ożywia uczucia
przyśpie­sza tętno
ste­ruje myślami
plącze je niczym je­sien­ny wiatr włosy

spędzo­ny czas latami
poz­wa­la poz­nać miłości twarz
kiedy uzmysławiasz
jes­teś świadkiem

prze­mija życie
jak ziar­nka pias­ku przesypuje
między palcami

oddani


K.A.Sz. 29.09.2016r. 

wiersz • dzisiaj, 22:16

* * *

Jak pająk na ścianie,
od­rażająca istota,
plotę swoją pajęczynę,
sieć kuszącą,
pułapkę dla ciebie,
byś wpadła w me sidła.

Jes­tem tyl­ko pająkiem
w po­koju miłości,
plotący spo­koj­nie swą pajęczynę
pat­rzę głębo­ko w two­je oczy,
głęboko. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 21:39

Czarnym Wzorem

Sku­piam się na ok­nie ciem­nym dziś wieczorem
Wiel­ce cichym og­niem opa­dam na dachu kawałek
Da­lej zbieram z chod­ni­ka słowa już nieswoje
Układam dom­ki z kart i po po­jem­ni­kach z zapałek
Us­ta­wiam drogę bo za ko­lej­nych kil­ka kroków
I ko­lej­nej szklan­ce Whis­key znów siebie zapomnę
Czyżbym nie te­go chciał po cichu pat­rząc z bo­ku
Na wszys­tko pisząc list pełen po­giętych wspomnień 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 21:08

Niewybaczalne

'' Gwałci­ciel dla mnie jest czymś po­między ka­raluchem a zas­chniętą flegmą '' - John Mal­ko­vic (Lot Skazańców).

Mój oj­ciec to gwałci­cel ...

... brat też

i matka

również nim jest.

A ja z tej całej ohyd­nej rodziny
byłem [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 19:29

Nowatorska Piosenka

Wy­myśliłem fajną pios­nkę ...
ku­ra z świ­nią występuje.

Proszę, zo­bacz i mi powiedz
jak na nią za­reagu­jesz ...
Odtwórz  

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 16:25

Nałóg.

Chcę, byś tu był.
Bądź, bo za­pomi­nam cza­sem od­dychać.
Mam oczy, bez głowy.
Głowę, bez ciała.
Ciało, bez duszy.
Chcę, byś tu był,
Za zam­knięty­mi drzwiami.
Drzwiami do mnie. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 14:51

jakby co

wciąż jes­tem a cho­rowi­ta niedoj­rzałość szu­mi w uszach
większość cza­su prze­puszczam przez pal­ce,
ból sma­kuje le­piej niż pamięć,
nie no­si śladów użyt­ko­wania i zaniku,

to całe przemijanie,
jeśli tyl­ko spróbuję myśleć na­darzy się okazja
wetrą mnie w nieboskłon, roz­sma­rują i znajdzie
się ktoś od­ważny, kto po­wie - kocham

po co ty­le litości?
mar­twe pis­klęta są lep­sze niż lo­dy we dwoje 

wiersz • dzisiaj, 13:34

PRZYJACIEL - NIE KONIECZNIE CZŁOWIEK

By­li so­bie raz dwaj przyjaciele,
ra­zem ze sma­kiem zja­dali morele.
Pi­li ka­kao, pi­li herbatę
i ćwiczy­li wspólnie karate.
Obok siebie mieszkali,
słodycze uwielbiali.
Ra­zem mog­li so­bie wszys­tko wyobrazić,
lecz ich przy­jaźń szyb­ko się skończyła,
bo trud­no z duchem się przyjaźnić... 

wiersz
zebrał 5 fiszek • dzisiaj, 12:29

Menopauza

Pod moimi stopami
rozłożyłaś puszys­ty dy­wan z rze­paku
Na­turo Matko

Spra­cowa­ne dłonie
ob­myłaś za­pachem chabrów

Ba­bie la­to za­wiesiłaś
na wichro­wym wzgórzu
per­spek­ty­wy wspom­nień

W ko­loro­wej sukience
ut­ka­nej pa­letą żywiołów
za­tańczyłaś tan­go prze­mija­nia

na po­dorędziu * 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 07:26

O czym

chciałabyś móc tęsknić
a jeszcze bar­dziej mówić, że tęsknisz

nie jes­teś umową, którą ktoś chce zawierać
ani prawdą, z którą ktoś chce się zgodzić
może dietą snów i marzeń kar­mić chcesz siebie

przez każdy od­dech miłością związana
dla wszys­tkich jes­teś niczym
bo dla mnie wszystkim 

wiersz
zebrał 10 fiszek • dzisiaj, 00:38
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Aktywność

dzisiaj, 22:21Cris sko­men­to­wał tek­st Patrzymy na to sa­mo [...]

dzisiaj, 21:54veraikon sko­men­to­wał tek­st krótka myśl o jedze­niu [...]

dzisiaj, 21:53veraikon sko­men­to­wał tek­st Egoizm to cecha pop­rawne­go [...]

dzisiaj, 21:50veraikon sko­men­to­wał tek­st Wzniosłość pro­woku­je upa­dek.  

dzisiaj, 21:50Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Nie udźwig­niesz ciężaru życia [...]

dzisiaj, 21:43Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Jak pająk na ścianie, od­rażająca [...]

dzisiaj, 21:38Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Jak roz­ma­wia się z [...]

dzisiaj, 21:34Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st Depresja.  

dzisiaj, 21:12M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2