Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 57925 wierszy.

adoramus

przez niepew­ności zasłony
przedziera się dziw­ny blask
światło jak płyn­ny miód
wy­pełnia duszy pokoje

ukoisz każde pragnienie
na­sycisz każdy głód

dla­tego przychodzę do Ciebie
klękam cze­kając na wschód

przyjdź i prze­nik­nij na wskroś
nędzę mych ran
Słońce moje 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 09:07

Piąty konik u wozu

Poeta prze­mie­rza świat
linijką. 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 08:11

SYZYFOWIE

Poeci atakują
Życia nie marnują
Dzień i noc
We­na ich moc
Nie prze­lew­ka­mi i nie zabawą
Życie wycze­kiwaną sławą
Więc ciężko pracują
Wier­sz za wier­szem pisują
So­net ra­no piąta
Ele­gia wieczór zaś dziewiąta
Wie­czo­rek poetyc­ki o siedemnastej
Po ele­gii Mu­za do dniówki jasnej
Ser­ce led­wo stuka
A tu jeszcze wrzu­cić trza na Facebooka
Jak jałmużnik pa­pies­ki złotówek do puszek
Poeta pod wier­szem pot­rze­buje serduszek
Póki co cier­pi sławą nie pocieszony
Lecz pisze znów weną
NAWIEDZONY 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 05:46

Almanach

Zais­tniałe sy­tuac­je budzą w nas lęk, czy to na­dej­dzie? Owe zja­wis­ko nad­przy­rodzo­ne in­formu­je nas o tym, że coś na­dej­dzie, lecz nie wiemy kon­kret­nie z czym będziemy mieć do czy­nienia, bo jakże przeczuć [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 05:38

"Ty się tym zajmij"

Cza­sem tak się los rozchodzi
W dwie rzeki
Których nurty
Mogą spaść z wysokości
Być upad­kiem jak wodospady
Lub roz­leją się
W piękne górskie potoki
Z krys­ta­liczną czystą wodą
Nad nią zaś kwitnące
I owo­cujące głogi
I czar­ne bzy
Ale stoję i nie wiem
Nur­to­wi której z rzek
Po­wie­rzyć siebie i ciebie
Wte­dy jed­nak wybieram
Ufam
Cicho po­kor­nie szepcąc Jemu

"TY się tym zajmij"

Po­tem jes­tem spokojny
Ro­bię pew­ny krok 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 04:56

przyłóż do ramy

noszę twój ob­raz w sercu
kochany
na rany 

fraszka
zebrała 5 fiszek • wczoraj, 10:40

dobre słowa np.sowa

połknęła komplement
ewenement? 

fraszka
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 10:22

Na podglądzie

Kręciła się wkoło, liczyła że zaglądnie pod unoszacą się spódnicę,
a on szu­kał wzro­ku. Ta­ki gen­telmen. Jed­no­rogi rodzynek. 

fraszka
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 09:46

Lewe uznanie ( Na Olgę Tokarczuk i Pawlikowskiego)

Nag­ro­da jak sreb­ro
Z głębi Ha­desu
Te sa­mo co Ju­dasz za­robił

Niech więc Ju­dasz
Zos­ta­nie Booke­rem
Bo ja­ka różni­ca
Gdy nie jest wiado­mo
Czy Ol­ga To­kar­czuk zdradziła
Czy zwykła to obłud­ni­ca

Nagroda [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 09:18

DZISIAJ

Dziś część poranka
Za­mieniłem na dłuższy sen
Żeby przyswoić
Jak poz­na­je się kochanka
Jedną z no­wych wen
Więc te­raz potrzebna
Moc­na kawka
Jak sta­remu milicjantowi
Życiodajną była
Z ki­bola­mi ustawka
Wy­piję więc pol­ską typową
Po tu­rec­ku siekierę
Jeszcze do niej bun­tem Armii
Swo­je uszy duszy
Solidnie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 09:15
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 15:50zofija wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

dzisiaj, 15:48zofija sko­men­to­wał tek­st Zmieniłam po­dejście i ob­lodzo­ny [...]

dzisiaj, 15:46zofija sko­men­to­wał tek­st Jeżeli pot­ra­fisz kochać bez [...]

dzisiaj, 13:59RozaR sko­men­to­wał tek­st SYZYFOWIE

dzisiaj, 13:54silvershadow sko­men­to­wał tek­st Piąty ko­nik u wo­zu

dzisiaj, 13:33.Rodia sko­men­to­wał tek­st adoramus

dzisiaj, 13:32piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tyle w nas po­mady, [...]

dzisiaj, 13:07giulietka sko­men­to­wał tek­st adoramus