Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 58406 wierszy.

(Zbyt)późne umoralnianie

Uważasz, że (tyl­ko) siebie zabiłeś?
Jest inaczej...
Za­raz wytłumaczę.
Odeb­rałeś córce Ojca,
Będzie to przeżywać bez końca.
Odeb­rałeś sy­na Matce,
Przez co sie­dzi w emoc­jo­nal­nej klatce.
Odeb­rałeś rodzeństwu brata,
Jed­nej z nas na­wet bliźniaka.
Co tym osiągnąć chciałeś?
Cze­go tak bar­dzo się [...] — czytaj całość

wiersz • wczoraj, 17:52

Zgubione uczucie

Łat­wo Ciebie zgu­bić w tym haosie istnienia
Naj­pierw gu­bię twój głos wśród tak wielu dźwięków
Już nie pa­miętam tej bar­wy, która była mi tak bliska
Ty­sięce uśmiechów i twój wśród nich po­mału zni­kający
Oczy które [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 11:42

Pieśń radości życia

Cza­sem we mnie jest pies
Cza­sem nie ro­zumie mnie teść
Cza­sem nag­le drżę to jazz
I wre i burzę się ki­pię nieeeee
Może to jed­nak Knop­fler roz­dziarał przestrzeń
Więc to był nie Ray a Te­leg­raph Ro o [...] — czytaj całość

wiersz • wczoraj, 09:18

Ten ktoś z tłumu

Dlacze­go ludzie wciąż piszą
O rzeczach których nie czują
Słowa których nie słyszą
W cza­sop­rzes­trze­ni wi­rują

W przed dzień i w chwi­li dramatu
Iluzją włas­nych wy­borów
Zbliżają nas do in­nych światów
Budzi w nich no­wych pot­worów

Py­tania bez od­po­wie­dzi
Kocha­nie bez wza­jem­ności
Ktoś nas próbu­je wyp­rzedzić
Zbyt ma­li by to zrozumieć 

wiersz
zebrał 2 fiszki • przedwczoraj, 22:23

Rzeczypospolita

Rzeczy­pos­po­lita to nie Po­lin
Ni gu­ber­nia
Kraj Wisły lub War­ty
Rzeczy­pos­po­lita to idea
Wol­ności kul­tu­ry i su­mienia
I ducha wiel­kiego
Po­nad wszys­tkie us­tro­je
Mo­nar­chie i by­ty wsze­lakie
Które prze­minęły i prze­padną
Ona przet­rwała
I Ona pozostanie 

wiersz
zebrał 2 fiszki • przedwczoraj, 20:32

Słońca tak szybko spadają, pada liść, listopad, tylko...

Wciąż tam są,
niedaw­no przez chwilę wspominani,
ok­ry­ci pięknym płaszczem, przed wiat­rem ich kwiaty blis­cy schowali.

Te­raz sa­mi cze­kają wśród chylącej się jesieni,
gdzie tyl­ko wrzos kwit­nie.

Myśli żywych twar­de wy­kute ni­by z kamieni,
z dążenia, ze [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • przedwczoraj, 19:10

MIŁOŚĆ POMOC KURES…..

Odkąd od­jechałaś w ciemność
Ser­ce wy­bijało me­lodie, „MIŁOŚĆ”
Odkąd zab­rało Ciebie przeznaczenie
Us­ta całowały Ciebie namiętnie

W ho­telu tym gdzie ob­ra­zy jeleni
W po­koju gdzie zasłony w ko­lorze zieleni
I choć to był Nasz os­tatni dzień tej nocy
To ser­ce mo­je ckli­wie krzyczy POMOCY!

Lecz kiedyś trze­ba za­cisnąć pięści
Ze smut­kiem marząc o Twej piersi
Trze­ba się poz­bierać, wziąć się w garść
Od­po­wiedz tyl­ko, CZE­MU ODESZŁAŚ KUR….MAĆ?

Odtwórz  

wiersz
zebrał 4 fiszki • przedwczoraj, 18:55

Matki Boskiej Fatimskiej

Choć pójdziemy w przes­trzeń wsi

Pood­dycha­liśmy chłod­nym powietrzem
O tej porze jeszcze bez plastiku
Owionął nas chłod­ny wiatr
I pod­niósł przyśnięte powieki
Ożywiły szcze­kające psy
A in­ne spały na chodnikach
Ru­dy kot na skar­pie był martwy
Od potrące­nia przez samochód
Szliśmy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 07:14

Kochana Pani Krysiu ...

Kocha­na pa­ni Kry­siu ...
spot­ka­liśmy się w tym życiu
na pew­no nie przez przy­padek ...
tak ser­ce mi podpowiada.

Dziś, w pa­ni urodziny,
choć się nie zobaczymy,
ja życzę pa­ni wszystkiego
przez pa­nią upragnionego.

Za­pew­nić chcę także panią,
że nig­dy pa­ni nie zranię
i nie od­biorę Joasi,
bo ra­zem prze­cież żyć da się.

My kiedyś tam zamieszkamy,
być może na­wet niedługo,
we wspólnym ra­dos­nym domu
i pot­rwa to szczęście długo.

* Z Okaz­ji Urodzin Dla Pa­ni Kry­si * ...

Miś 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 02:05

ROZWAŻANIA WOKÓŁ KAZANIA WYGŁOSZONEGO PRZEZ OJCA PAULINA NA 100 LECIE NIEPODLEGŁOŚCI W KOŚCIELE NA PODBESKIDZIU

Jed­no kazanie
Ty­le treści
Całej naraz
Wiej­ski ludek
Nie pomieści
Ratzin­ger a zaraz
Feministka
Tuż po niej
Szu­kający ateista
Cza­sem tyl­ko we mnie
Pus­tka wątpliwości
Wszędzie
Co więc będzie

Sto­sowa­nie się do przy­kazań jest wolność
Al­bo nie sto­sowa­nie się do przy­kazań jest wolność
Oto jest pytanie

Poczułem się [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 13 listopada 2018, 06:15
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 01:17DarkHope do­dał no­wy tek­st .l.l.l.l.l.  

dzisiaj, 01:04DarkHope sko­men­to­wał tek­st Stoję sam gdzieś na [...]

wczoraj, 21:21Logos do­dał no­wy tek­st Największe dys­pu­ty, nies­pi­sane his­to­rie [...]

wczoraj, 21:01JaiTy sko­men­to­wał tek­st Miłość Go stworzyła,miłość wyz­nacza [...]

wczoraj, 19:35CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Moje życie to rzad­kie [...]

wczoraj, 19:33CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st mam 39 lat

wczoraj, 19:30kirke13 do­dał no­wy tek­st Miłość Go stworzyła,miłość wyz­nacza [...]

wczoraj, 19:28CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Grunt to sięgając dna [...]

wczoraj, 19:27CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Słońca tak szyb­ko spa­dają, [...]