Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 55241 wierszy.

...

i mo­ja ro­la
z od­da­niem odgrywana
w kol­czy­kach, klip­sach na sut­ki, fartuszku
gdy pod­nieco­na służeniem Ci
od­daję się cała Tobie 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 15:25

olbrzym

stoję
u twych stóp
chcę tak jak ty

by wiatr mną kołysał
sza­lony szar­pał i
ciągnął włosy
wy­rywał wy­ginał mnie w łuk

chcę dłonie wy­ciągać
ku błękitowi
w mglis­tej sza­rości łowić
lśniące krop­le wody

z po­całunków słońca
zaczer­py­wać tchu
w ciem­ności cichej szeptem
nu­cić me­lodię snu

pat­rzeć z wysoka
nie widzieć świata
i nie mieć serca
co mogłoby bić

a jednak
być

być

chcę
tak jak ty 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 13:36

* * *

Nie wiem nic 

wiersz • dzisiaj, 13:29

***

Pat­rzysz na mnie
już nie wiem czy Twe oczy
są złe, zmar­twione czy zniechęcone
Ale po­daj mi rękę
za­ciśnij moją i chodź;
Spójrz
Nasza dro­ga się zaczy­na,
a śmierć podąża naszy­mi śladami
cze­kając na czy­jeś potknięcie. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 12:53

mało lata

naj­lep­sze kaszta­ny są na cmen­tarzu w krośnie
z drze­wa chłopiec
rzu­ca na mnie raz brązowym
raz zielo­nym okiem
podnoszę
małe rzeczy, co cieszą


mam ty­le lat
ile za­bite we mnie dziecko 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 12:42

W ciszy serca...

Cza­sem przychodzi do nas anioł
siada obok
i w ciszy ser­ca po­kor­nie trwa...
a my nieufni
za­miast ra­do­wać się
szczęściem...
szu­ka­my w nim sa­mych wad
od­trącając go
bez od­ro­bi­ny wiary...
że is­tnieje jeszcze na świecie
be­zin­te­re­sow­na
przyjaźń... 

wiersz
zebrał 6 fiszek • dzisiaj, 12:03

Dzieci świata słów

zos­ta­liśmy narodzeni
z myślą w słowie pisanym
jes­teśmy solą tej ziemi
drażniącą oczy zastanym

prawdą kłuje­my w źrenice
aż wiel­ki mruczy i syczy
psu­jemy sta­re porządki
jak szkod­nik plo­ny pszenicy

i choćby skórę ździerali
i sie­czką ra­ny drażnili
tym co na fałszu zyskują
poeci nie będą mili 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 05:01

* cyt

niewi­doczni od­czu­wal­ni
na­miętnie schowani
zmie­sza­ni związani

*w roz­ciętej skórce po­marańczy  

erotyk
zebrał 8 fiszek • dzisiaj, 01:17

Wiatr

za ok­nem je­sien­ny wiatr
strącił liść z drzewa
opa­da w sa­mot­ności aby umrzeć

każdy ma swój czas
może wiatr mi zdradzi
którym liściem na tym drze­wie jes­tem ja 

wiersz
zebrał 14 fiszek • dzisiaj, 00:31

* * *

A pa­miętasz te gwiaz­dy jasne
Spa­dające wprost do Twoich oczu?

Te ru­dawe je­sien­ne liście
Otu­lające Cię jak ciepły koc?

A pa­miętasz ten Twój szcze­ry uśmiech
Który wy­syłałaś mi między ko­lej­ny­mi krokami?

Gdzie jes­teś te­raz i do ko­go się uśmiechasz?
Kto ma możli­wość widzieć Ciebie naj­praw­dziw­szą?
Kto ma przyz­wo­lenie dzi­siaj na do­tyka­nie Two­jej duszy?
O naj­mil­sza,przy kim dziś umierasz? 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 00:15
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Aktywność

dzisiaj, 15:30piórem2 sko­men­to­wał tek­st poeta nie wy­myśla. wyczu­wa 

dzisiaj, 15:27liliowięc sko­men­to­wał tek­st poeta nie wy­myśla. wyczu­wa 

dzisiaj, 15:25Facro sko­men­to­wał tek­st Co wciąż umy­ka, naj­wi­doczniej [...]

dzisiaj, 15:24Facro sko­men­to­wał tek­st Uprawianie fi­lozo­fii upad­ku,to for­ma [...]

dzisiaj, 15:23Facro sko­men­to­wał tek­st Kompromitującemu się człowieko­wi nie [...]

dzisiaj, 15:10piórem2 sko­men­to­wał tek­st Banał - eme­ryto­wana praw­da.  

dzisiaj, 15:07piórem2 sko­men­to­wał tek­st poeta nie wy­myśla. wyczu­wa 

dzisiaj, 15:00Cris sko­men­to­wał tek­st olbrzym

dzisiaj, 14:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Wiatr

dzisiaj, 14:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Mamo, Mam ty­le zdań tłukących [...]