Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 43423 wiersze.

Nocne niebo takie jaskrawe w Łebie

W porcie
na wor­ku z sieciami
ktoś po­wiesił klepsydrę

W tle kołysze się
za­cumo­wany kuter
ten ry­bak już nie wypłynie

Czter­dzieści trzy lata
mówią turyści
i jedzą mie­sza­ne lody

Za ba­rem kręci się karuzela
otoczo­na mi­liona­mi światełek
kolorowych

Nie zro­biłem zdjęcia
choć ob­raz był wymowny 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 21:07

dawna miłość ...serca więzienie

jak­bym chciał
choć na chwilę
wrócić tam
nie tyl­ko w myślach
gdy szliśmy razem
pustą plażą o świcie
za­pełnić pustkę
w mym sercu
szu­mem morza
krzy­kiem mew
blas­kiem słońca
na­pełnić oczy twe

te sa­me py­tania
bez odpowiedzi
ja­kiś żal
smut­na łza
ko­lej­nym świ­tem budzi się dzień
mgłą przesłania
tą krótką chwilę
którą wciąż w ser­cu mam

(2005) 

wiersz
zebrał 6 fiszek • dzisiaj, 20:14

SNU KOCHANEK

Zmęcze­nie skle­ja powieki
Ołowiem wle­wa w ramiona
Niet­rwa­nie przechodzi w wieki
Ja­wa zda się oddalona

Drżące us­ta kształt zmieniają
Układają się w uśmiechu
Pod po­wieką sny już drgają
Uczes­tniczę w nich w bezdechu

Gdzieś w przes­tworzach się unoszę
Płynę na wez­bra­nej fali
Lub w ra­mionach ukochanych
W roz­my­tej zni­kam dali

Tyl­ko gwiaz­dy pozostają
Nad głową - wie­cznie te same
I niebo granatowe
Wier­ny snu kochanek. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 20:07

dom

tu ta­kie ciepło jest niewymowne
od­ra­panej sta­rej elewacji
pająka na świeżo od­no­wionej ścianie
pias­ku pod wycieraczką

to miej­sce rodzin­nej historii
za­pisa­nej pod ko­lej­ny­mi war­stwa­mi tapety
uśmie­chu i szczęścia
łez i żalu

mo­ja oaza
w której na no­wo
roz­pa­lam og­nisko wzajemności 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 19:31

* * *

Mo­je ciało drży w blużnier­czym uwielbieniu
otoczo­na łuną światła
nucę pier­wsze słowa wiedzy
używam sreb­rnej różdżki
by na­ryso­wać ser­ce w powietrzu
używam złotej różdżki
by rządzić w krwi i ogniu
chcę oczyścić po­wie­rzchnię mo­jej planety
dzi­waczna kon­ste­lac­ja to koniec. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 17:53

Mucha i Komar Sp. z o.o.

Przy­leciała mucha do komara
I tak do niego zagadała
"Umowę będę miała"

Ja la­tam z ra­na, a ty po zmroku
Tuż po zam­knięciu człowie­czych oczu
Będziesz roz­sma­kowy­wał się w osoczu
A gdy wsta­nie na śniadanie
Ja mu siądę na bułce nies­podzianie

Do­gadała się mucha z komarem
Że będą dla człowieka koszmarem

Odtwórz 

wiersz
zebrał 13 fiszek • dzisiaj, 14:46

wzniesienie

obłędna refleksja
pojednania

myśli zam­kniętej pod życiorysem
spektakli
ce­leb­rujących od­wie­czne przemijanie...

nad skraw­kiem po­ran­ne­go światła
w jut­rzen­ce po­zamy­kanych myśli
i natchnień
świętej z otoczenia
dyskusji

gdzie niewidzial­ny ele­ment pozostawia
wiele do życzenia
dla układan­ki z kazania


puzzle 

erotyk
zebrał 6 fiszek • dzisiaj, 14:41

Grzebienie czasu

w bra­ku zbędnych słów
od­dać bez­wied­ne mgnienia
ta­necznym kro­kom wiatru

chwy­tać roz­biega­ne szepty
zbłąka­ne w zielo­nych grzywach
półprzy­tom­nych nimf

na­siąkają pa­piero­we sumienia
by sączyć wczo­raj­sze krople
nie­chcianych wspomnień

w spo­koj­nym od­dechu dnia
krtań przełyka znośniej chwile
łagodząc spląta­nie myśli 

wiersz
zebrał 9 fiszek • dzisiaj, 14:04

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Reklama