Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 45109 wierszy.

Co ma w życiu znaczenie

Przeznaczenie
to jest
jak znaj­dują cię słowa, sym­bo­le, obrazy

zaw­sze chciałam być częścią cze­goś wiel­kiego, ale to nie jest mecha­niczne jabłko. 

wiersz • dzisiaj, 07:17

CHCIAŁBYM

Chciałbym ochro­nić Twe życie od złego
Od burz, za­wieruch od bólu ludzkiego
Od słowa, czy­nu i nienawiści
Od ludzkiej głupo­ty i ludzkiej zawiści

Chciałbym Ci od­dać w za­mian w ofierze
Wszys­tko, co piękne i wszys­tko, w co wierzę
Mą miłość, me myśli i mo­je pragnienia
Mój świat, mo­je życie i nasze marzenia 

wiersz • dzisiaj, 06:41

HAPPY HALLOWEEN

Odtwórz

Zno­wu Halloween.
Duchy zstępują na Ziemię
i snują się ulicami
mo­jego mias­ta ponurego.

Rob Zom­bie obchodzi
rocznicę z She­ri Moon ślubu.
Już od daw­na należę
do te­go goście fan-club'u.

Spo­wite mgłą cmentarze
wi­tają swoich gości -
zwo­len­ników tradycji
wiel­kiej niedorzeczności.

Na dro­gach ma­sak­ra -
śmierć zbiera swe żniwo,
ale cho­ciaż dobrze
sprze­daje się paliwo.

Wyjątko­wo dobrze
sprze­dają się też znicze
a ja dzi­siaj wszystkim
HAP­PY HAL­LO­WEEN życzę.

Zro­bię so­bie maraton
moich ulu­bionych horrorów.
Wolę oglądać oblicza
nieis­tniejących potworów.

- Mathil­da Bon­bon - 

wiersz • dzisiaj, 06:40

ECHO

I choć moc­no wierzysz...
to i tak,
swo­jej wiary,w cen­ty­met­rach nie zmierzysz.
A miłości swej na pieniądze nie przeliczysz...
choć niektórzy już i na to wy­myśli­li wzór ...
Kroczysz krok po kro­ku,kręcąc się w koło
po­tykając się o [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 04:06

***

Gdy­by zapytać,
czy cisza skry­wa się za cieniem.

Prag­niesz mnie wiedzieć,
czy drze­wa nie są odpowiedzią?
Za­wiłe i tyl­ko trochę bar­dziej przyziemne.

Zakorzenione,
ja włosa­mi wcze­piony w niebo.
Wyłysiałe,
wykorzeniony.

Tracąc podłoże,
ułożyć siebie na szla­ku pomiędzy-
być może się uda,
a - przecież [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 00:05

Ławeczka

W tam­tym par­ku na ławeczce
Sie­dzi chłopak i dziew­czy­na
W par­ku co pa­mięta jeszcze
Cza­sy sa­mego Chopina

Ławeczka tęsknotą poszarzała
Nikt nie myśli zad­bać o nią
Dzi­siaj trochę posmutniała
Słyszy o czym dzwo­ny dzwonią

Słyszy także rozmów wiele
Ludzi
 [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 00:03

pamięć o tych którzy odeszli

w blas­ku świec
dzień wspomnień
pus­tka po tych z który­mi kiedyś
ra­zem w objęciach ramion

na­wet głosy odtwarza

ukłon
światło i kwiaty
sta­wiają dłonie
złożone w kształt serca

tłoczno
brak
prag­nienie zaczyna
i prag­nieniem kończy

do­tyka żal
czu­jesz ty

czuję ja


19.10.2014r.
 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 00:02

Byt.

Na pog­ra­niczu dob­ra i zła
w nos­talgii pie­szczot no­cy i dnia
szczęście spo­tyka się z niedolą chwil
gdzie sens is­tnienia ze śmier­cią śpi

Me­lodia gniewu zszar­ga­nych prawd
uczu­cie żalu w ob­ra­zie kłamstw
wal­ka o dumę, nad głową dach
przed sa­mot­nością sa­molub­ny strach

Śpiączka w marze­niach, koszmar­ny sen
codzien­na strzała stu­paru serc
w pięknym ub­ra­niu mat­ka na wznak
w nieświado­mości smut­ku, ja­ki tam świat

Kry­tycy życia uczą jak trwać
codzien­ność prag­nień, codzien­ność krat
gru­basy pychy, anioły zgliszcz
ukierun­ko­wany sztuką zwą byt


Odtwórz 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 00:00

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100