Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 51920 wierszy.

Tak nagle odszedłeś

ser­ce na ty­siąc ka­wałków
roz­biłeś. .
już nig­dy nie poskładam
go w całość. .

wraz ze wscho­dem słońca
mo­je światło gaśnie

nocą jest bez­pie­czniej
z oczu
krop­le deszczu suną swo­bod­nie
po po­liczku
us­ta krzyczą bo­lesną ciszą

w ciem­ności bez­ruchu
myśli ty­siące
ty nie ro­zumiesz duszy cier­pienia

dlatego....
następnym ra­zem up­rzedź
bym w porę zna­lazła ser­cu
miej­sce na bez­pie­czny upadek 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 00:29

Zakład

Pomorze
Gdy zorze
Na dworze
W traktorze
On orze
Bo morze
Założę
Się z Tobą o to 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 00:07

Zagubieni

W pro­zie codzienności,
ulot­nym za­pachu myśli,
de­likat­nym muśnięciu na­gich słów.

jes­teśmy My.

Niepew­nie sta­wiając kroki,
na drodze uczuć,
szu­kamy śladów szczęścia.
Po­między "może kiedyś" a "włas­nie teraz"
rozdarci.

od­najdu­jemy się w poezji... 

wiersz
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 23:39

Najdroższy.

Pragnę ciepła je­go ciała – to On 
Pragnę je­go ust – wy­powiadają mo­je imię
Pragnę je­go do­tyku – de­likat­ne­go pie­szcze­nia moich włosów
Pragnę je­go za­pachu – gdy od­chodzi
Pragnę je­go oczu – głębokiej [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 23:38

Na skraju jutra

two­je spoj­rze­nie jak fa­le uśpione ot­wierają kojącą ciszę
w której prze­mawiasz do mnie uwiel­bianym dotykiem
krop­le wo­dy go nie zmyją
wciąż czuję ma­gię de­likat­nych dłoni

w twoim uśmie­chu różana zorza zachwy­ca niebiosa
ożywia tchnieniem zastygły [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 23:26

* * *

z pot­rzy­cia krzewów
wy­leciał ptaszek

siada na jabłoni
w trze­pocie skrzy­deł
ob­ry­wa jabłko

owoc­na to pora
za­milkł ptak dziobem
wy­pada ro­bak i śpiewa

o tym jak to ponoć
miłość wyrasta
z in­nej codzienności

wraz z pu­kaniem do klatki
wol­nością znudzo­nego ptaszka
głod­ne­go na­sion z ciepłej dłoni 

wiersz
zebrał 7 fiszek • wczoraj, 22:07

Wybitnym poetkom ze szkolnej ławki

Za­bij­cie mnie po prostu
De­kaden­ckie szmaty
Zlin­czuj­cie patosem
Zas­trzel­cie cenzu­rowa­niem 'brzyd­kich słów'
Ob­rzućcie za­sada­mi gra­maty­ki
Spluńcie pop­rawną składnią
Zes­rajcie się jeszcze na mnie
Swoim pre­ten­sjo­nal­nym artyzmem
Po­pij­cie her­batą różaną
To jak wyrzygałyście
wier­sz o tym jak poetycko
zja­rałyście szlu­ga w kawiarni
patrząc [...] — czytaj całość

wiersz • wczoraj, 21:57

23:44:50

schyłek dnia złocił
przyszła ciem­ność zasrebrzył
ma­giczny księżyc

dziś przed północą wi­doczny w pełni

Cris 25.11.2015r.
 

wiersz
zebrał 6 fiszek • wczoraj, 21:43

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99