Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 44305 wierszy.

Angelique Cruelty : Nowe Narodziny

Po­syłam was w śpiączke, towarzysze.

Więc śpij­cie spo­koj­nie i w snach swych
podróżuj­cie do da­lekich, ma­gicznych krain.

Nie wiem czy jeszcze
kiedy­kol­wiek was obudzę.

Pop­rostu nie mam już siły
ani cza­su dla was.
Wie­działam, że na­dej­dzie ten dzień,
w którym [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 07:26

szczegół taki

ta­ki mały szczegół
by prawdę zamknąć
otu­loną nieszczerością

szczegół ta­ki mały
sy­tuacją stworzony
obłędny­mi myślami

mały ta­ki szczegół
o nie praw­dzie stanowiący
drzwi duszy zamknął 

wiersz • dzisiaj, 05:30

Kocham

Twój uśmiech nieśmiały
chęć poz­na­nia siebie
Nasze roz­mo­wy zwykłe
zro­zumienia pot­rzebę

Spoj­rze­nie szcze­re
pew­ny uścisk dłoni
Ust prawdę wyznaną
od­wagę słów twoich

Zat­roskaną powagę
opiekuńczy gest
To wszys­tko dob­re
co między na­mi jest 

Kocham że jes­teś
kocham że jes­tem

Kocham każde­go
kto brze­mie niesie
życia swojego 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 01:06

jedna piąta ze stu lat

aniołom skrzydła wyrywam
nie śmieję się już od dawna
nie od­dycham pra­wie wcale
sen ode mnie ucieka

jes­tem duża!
jes­tem duża!

nie tańczę już na palcach
księżyc się do mnie nie uśmiecha
nie mam cza­su na ta­kie sprawy 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 01:02

Krople

Jeszcze nie wiem, czy świat
może stać się dla nas zwyczajnym
jes­teśmy jak dwie krop­le wo­dy zamknięte
w ka­wałku błękit­ne­go nieba
szu­kasz dla mnie ratunku
to nie ma znacze­nia, gdy po­tyka­my się
o siebie niezdarnie 

wiersz
zebrał 5 fiszek • dzisiaj, 00:45

każdego zaczaruje

nie uciekniesz
jej moc uwiedzie
a kiedy już trwa
łechcze serce
za­pisu­je w pamięć
by z cza­sem wspólnie
przeżyte chwile
wspominać

czu­jesz jak miło


01.09.2014r.
 

wiersz
zebrał 6 fiszek • dzisiaj, 00:08

Wsłucha­ni w słowa
Po­mijając duchowość
Gu­bimy serce
 

haiku
zebrał 9 fiszek • dzisiaj, 00:06

nolens volens

Odtwórz
Chcąc nie chcąc -
gdy mówisz ko­nie­czność,
do­da­jesz pod­kreślasz
nie mo­jej lecz two­jej woli

a zza pleców,
ślesz uśmiech
mas­ki nieprzychylności.

Wte­dy gu­bisz wszys­tko
i śla­dy bezbronne
cze­kające od zaw­sze,
by choć po­myśleć o nich.

I ta ar­gu­men­tac­ja wszel­ka
tyl­ko jed­nej strony.
Nie roz­wiązu­je
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 00:01

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100