Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 44192 wiersze.

modlitwa

w strudze grzechu klęczę pa­nie
w dłoniach trzy­mam wzrok upadły
myśli mo­je wyk­rzycza­ne
jak śnieg kryją sen wyb­ladły

w deszczu łas­ki klęczę na­gi
w to­bie grzechów uko­jenia
na swych bar­kach niosę ciężar
od lat nie do uniesienia

wy­bacz że cię budzę w no­cy
ta­kich jak ja jest mi­liony
ale w czy­je pat­rzyć oczy
gdym stra­cony

nie mam wiele grzechów pa­nie
może proszę pod złym zna­kiem
mój naj­większy grzech to ta­ki
żem urodził się bieda­kiem 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 21:42

Nieproszony

Mroczny cień sie­cze w pień
Wszys­tko, co moje,
Mo­je sny, marze­nia i pragnienia.
Na­wet sierp księżyca nicze­go nie zmienia,
Nie uka­zuje pos­ta­ci skry­tej pod osłoną cienia.

Re­minis­cen­cje za je­go namową,
Wciąż mnie nachodzą,
Uka­zując przeszłość czarną,
Jak ten cień.

Z le­tej­skich wód pić mi nie dano;
Co będzie, kiedy znajdą mnie rano? 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 21:01

* * *

weź mnie
ze sobą

w podróż do nieba

i między gwiaz­dy
scho­waj us­chnięte
słowa. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 20:37

Depersonalizacja

Uwięziony we włas­nym ciele.
Poczu­cie dwóch dusz.
Opi­sać, gdyż mogę niewiele
Bit­wa dwóch mórz.
De­per­so­nali­zac­ja niszczy mnie w swym dwudziele.
Podzieliła życie na dro­biny skruch.
Spo­koju było tak wiele...
Dziś staję pośrod­ku burz. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 20:32

PLON

Dni, miesiące, lata
Marze­niami usłane
Godzi­ny cichym płaczem,
Go­ryczą utkane
Mi­nuty szczęściem,
Se­kun­dy, na lep­sze, wiarą…
Zła rzeczy kolejność?
Cóż za to być może karą?
Życie stratą obsiałam
Ta­kiż i plon dziś zebrałam,
Więc gdy pro­myk z nieba
Biegnę na oślep, ciepła mi trzeba… 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 19:43

Zawsze na tak

Porzu­ceni przez sta­tek, na środ­ku oceanu.
Zda­ni tyl­ko na siebie, ska­zani na świat.
Ja za­gubiony, w świet­le swe­go planu,
A ty ot­warta. Nie widzisz, żad­nych krat.

Jak chciałbym mieć jak ty podejście,
W bar­wach sza­rości, uj­rzeć róż.
Dla każde­go prob­le­mu, zna­leźć obejście,
Ręką od­go­nić, sza­lony mróz...

Wierzę, że uda nam się tam przetrwać.
Razem... 

wiersz
zebrał 5 fiszek • dzisiaj, 19:40

Nie myślę o tobie

Szu­mi rzeka
Od gór do Bałtyku
Nie myślę wcale
O twoim dotyku

O twoich ustach
Miękkich niczym puch
Bez twej obec­ności
Czuję się jak duch

Do­tyk two­jej dłoni,
Co mo­jej dotknęła
Blis­kość twe­go ciała,
Która już zniknęła

My, sple­ceni w tańcu
Przy pięknej muzyce
Jed­nocześnie szepcząc
O naszej taktyce

Sta­ram się nie myśleć,
Może ty powrócisz,
Sta­ram się zapomnieć,
Że nie chcesz zawrócić.

Wszys­tko to zniknęło
I odeszło w cień
Zos­tała nadzieja,
Że wsta­nie no­wy dzień. 

erotyk
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 18:06

* * *

Jes­tem pochod­nią, gwiazdą przewodnią
jest wewnątrz mnie, by ciągle świeciła
ciem­niej­sza niż ciem­na stro­na księżyca
mo­ja przeszłość i te­rażniej­szość stan umysłu
chaos ran psychicznych
objęta ty­mi skrzydłami winy
słod­ki dżwięk wstyd­li­wej porażki
nig­dy nie osłabnę, nie roz­proszę się. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 17:59

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Reklama