Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 47282 wiersze.

...

Dłonią pełną grzechu
Spa­ceruję po twych włosach
Roz­la­nych na po­duszce pełnej snu
Pachniesz je­go treścią… 

wiersz • dzisiaj, 06:52

* * *

Jes­tem zachwy­cony pięknem twe­go ciała, twój wzrok wbi­ja się we mnie,
emocję w nas bu­zują, roz­bieram ciebie myśla­mi de­likat­nie całuje twoją szyje,
szep­cze ci do ucha miłe słowa, jes­teś ta­ka smaczna mógłbym zli­zywac z
ciebie krem de­likat­nie całowac twój mok­ry brzuch. 

erotyk • dzisiaj, 00:45

Ślad

Gdy zno­wu pop­ro­sisz bym w twe oczy spoj­rzała
Roz­cza­rować nig­dy więcej bym się nie chciała
Więc le­piej już nie proś i spuść cichut­ko głowę
Bym mogła za­pom­nieć, za­pom­nieć o to­bie
Sa­ma się [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 00:44

Tak

Znik­nie kiedyś grawitacja
Mo­ja wte­dy będzie racja
Wszys­tkie te­zy i twierdzenia
Będą bez uzasadnienia

Fak­tem będzie czar­na dziura
I za­sada z góry która
Wyk­lucza to co nie wyklucza
Żeby drzwi ot­worzyc nie pot­rze­ba klucza

Przed­nie bred­nie dyrdymaly
Będą trwać i jak wóz Drzymały
Nie us­taną w swym natarciu
By gra­nice uległy zatarciu

Każdy non­sens wszel­kie blagi
Wy­magać będą powagi
A co ważne piękne czyste
Będzie niczym. ZAISTE!! 

wiersz • dzisiaj, 00:27

The Same Moon : A Poem for Joanna

Kiedy spoj­rzysz nocą na księżyc, po­myśl
że to ten sam, na który ja te­raz pat­rzę.
Widzę w nim twoją twarz prześliczną
i załza­wioną twarz me­go serca,
które za Tobą płacze.

Dzieli nas tyl­ko dwieście mil, skarbie...
to prze­cież [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 00:01

Złudzenie

W wo­dos­padzie życia
Ty­siące is­tnień to my
Cza­sem krop­la z kroplą
W jedną się łączymy
Cza­sem w uniesieniu
Jes­teśmy tęczą
Lecz zawsze
W toń wo­dy wnikamy
Jak­byśmy by­li złudzeniem 

wiersz
zebrał 5 fiszek • dzisiaj, 00:00

Myśli w podróży

Auto­bus, mu­zyka za­bija je­go mecha­niczny warkot
ciem­no już całkiem, tyl­ko la­tar­ni blask mrok roz­prasza hardo
Sie­dze­nia zajęte, jes­tem gdzieś po­między. Znów gdzieś pomiędzy
Jes­tem sa­mot­ny, ta­ki sam jed­nak in­ny... Wie­cznie pomiędzy...

Za­siada obok wdzięcznie ko­bieta młoda, [...] — czytaj całość

wiersz • wczoraj, 23:59

* * *

kiedy atłaso­wa su­kien­ka pod wpływem Jej giętkich ruchów po­wo­li od­kry­wa każdy no­wy mi­li­metr gorące­go ciała,
od­cienie jas­ne­go brązu Jej ko­lo­ru wraz z de­li­kat­nością pok­ry­tej dreszczem pod­niece­nia skóry,
umi­lają trwającą wie­czność drogę po Jej ciele, [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 23:37

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100