Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 48101 wierszy.

Bo Paryż***

To świąty­ni miast miłości
Gdzie słońce mieni się w Sekwanie
Każde­go ciepło ugości
Każde­go wpędzi w zakochanie
Gorące uczu­cia unoszą się na wiet­rze
Jak złotą wstęgą przepasane
Słodką wo­nią przesączo­ne po­wiet­rze
I wśród rodzi­ny opowiedziane 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 20:52

od tego przypływu ludzi szumi samotnością

Sky­forest - I wish the dawn would ne­ver come
Odtwórz

chwilą jes­teśmy
- upat­rzo­nym od życia
przys­tankiem -
co pal­ce ugina

pod ob­cym ciałem

i już tyl­ko wzrok
ucieka nam od siebie
w ten os­tatni akt
gdzie porzu­ca się

wszystko 

wiersz
zebrał 8 fiszek • dzisiaj, 20:15

* * *

chcę zdmuchnąć
z Twoich ust
sza­lejące burze
i roz­cza­rowań
pow­strzy­mać po­wodzie
złagodzić spoj­rze­nie
nim ko­lej­nym ciśnie gro­mem
chcę wiarę w Ciebie wlać
jak szklankę zim­nej wody
która z niekończących się
źródeł pochodzi
i wyśnić To­bie chcę
łąki chab­ro­we
ra­baty mięto­we
więc roz­chmurz się
i wy­puść spod rzęs
życiodaj­ne fotony 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 20:09

Koło

Te koło pędzi,
ja za­miast biegnąc,
napędzać je,
uciekam przed nim,
do­gonić chcę. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 19:44

***

A może jut­ra nie ma
może os­tatni raz
mo­je oczy szu­kają twoich
w bez­kre­sie nocy
i rodzi się
cisza na pro­gu dłoni
może os­tatni raz
od palców
po zagłębienia bioder
ciągnie się horyzont

może ostatni... 

erotyk
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 19:25

Cel

Kar­kołom­ne kłam­stwa niszczące schematy,
sy­tuac­je gorące, palące w ka­len­darzu daty,
słowa tnące, kosztow­ne niczym minerały.
Fun­da­ment niet­rwały, tworzące no­we ideały.

Zbu­dowa­ne do­my na pias­ku pi­sane palcem,
pol­ne wiat­ry przeszu­kiwające po­le wzrokiem,
przeszy­wające strachem, kołyszą ciepłym słowem,
us­po­kojają gdy świat [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 18:56

* * *

To było daw­no, a jak­by wczoraj.
Sie­działam z nim, był obok mnie..
I dob­rze wiem to nie powtórzy się.
Cho­ciaż bar­dzo te­go pragnę,
Zo­baczyć zno­wu cię,
Zo­baczyć zno­wu cię. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 18:55

W oddali

Sto­jac sa­mot­nie od stro­ny zachod­niej mo­jej duszy,  [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 18:20

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100