Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 45131 wierszy.

Pazernośc na życie...

Spot­kałam Ją przy bra­mie cmentarnej
mi­jając Jej mar­twe oblicze.
Pat­rzyła na ludzi sku­pionych w modlitwie
i... licznie płonące znicze.

Myślałam że Ona jest złem przesiąknięta
że... cie­szy Ją ludzkie cierpienie.
A w oczach Jej ty­le smut­ku ujrzałam
i wielkie... [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 01:10

jeśli się cierpiało to lubimy potrzebować winnego

człowiek pełny przy­wiązań
roz­dziela pokłada­ne w nim zaufanie
na le­gal­ne je­go części i niele­gal­ne a
dusza nie jest prze­cież tre­pem z wieżyczki


w naszki­cowa­nych myślach
nikt nie może ci po­kazać jak dwa skrzydła
nie mówiąc nic o miłości
zbliżają się do siebie przez swe bycie

_/M.


Odtwórz


nie uciekam - od­raczam w cza­sie brak pow­ro­tu 

wiersz
zebrał 6 fiszek • dzisiaj, 00:03

cienie ciszy

Odtwórz
to
co z nami
ro­bi czas

dotknięci
włącze­ni w je­go przenikalność

co my robimy
z czasem

przepracowani

piękne były zakręty
z ni­mi wy­padasz z życia
w krąg zam­kniętych ksiąg

oczy wzniesione i serca
nadzieja ra­mienia szuka

człowiek
nadzieję dać może
Bóg... wieczność

wy­bieram po łyżeczce
wszys­tko do końca błądzę win nie liczę

szybsi
umierają powoli
nie masz tu stałości
śmierć to tyl­ko zaśnienie
ut­ra­ta co pom­naża zys­ki cnót

dziś na twarzy
roz­mi­gota­ne światła zniczy
w mod­litwie wspo­minam dusze
u stóp hoj­ności tro­nu Jego

bo On... Słońce
i Źródło obietnicy
przez zgon swój
da­je życie


1.11.2013
 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 00:00

01.XI.

cisza aż huczy
w blas­ku świec zdwo­jony ból
w pa­mięci drąży

grochy kapią
w głowie kręci
tęsknisz


24.10.2014r.
 

wiersz
zebrał 7 fiszek • wczoraj, 23:58

w

w głowie
pośród ta­nich wspom­nień
tańczy echo
nieprzytomne
tka ba­wiące się zdarzenia
w myślach
sa­mo uniesienia
kładzie szep­ty
na ra­miona i od progu
burzą woła
gdzie w tym życiu
jest nadzieja na zachwyty
na marzenia
kto na­pisał
nam brudnopis
w małym pal­cu skrył niedosyt
ja­kim słowem
zbudzić życie
by choć um­rzeć
w dobrobycie 

wiersz
zebrał 5 fiszek • wczoraj, 22:56

"Pogodzeni na niby"

nies­po­koj­ni
z włas­nym ka­wałkiem nieba
po­godze­ni na niby
z cza­sem
przyprószonym
skon­su­mowa­nym nie w pełni
i myśla­mi
których nikt nie słyszy
wpat­rze­ni w zam­glo­ne szyby
ciem­niejące­go nieba
liczą swo­je warianty...
zakończenia 

wiersz
zebrał 4 fiszki • wczoraj, 22:50

Perełka

Tak so­bie myślę nie bez rozterki
były szczęśli­we te dni dla Werki
czy ona była zadowolona
że bab­cia u niej jest na koloniach

ja­każ to była miła pobudka
gdy mo­ja wnuczka mruczała słodko
bab­ciu juz nie śpij-wstań-baw się [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 22:30

* * *

Nie wiem co się dzieje w mo­jej głowie
Jest w niej za dużo złudzeń
Niepot­rzeb­nych
Nie wiem co się dzieje w mo­jej duszy
Nie wiem czy mam duszę
Nie wiem co się dzieje w mym sercu
Jest ta­kie młode
Nie wiem co się dzieje w moich oczach
Są ta­kie radosne
Choć szklane
Nie wiem co się dzieje we mnie
Bo nie wiem kim jestem 

wiersz
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 21:59

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Reklama