Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 57675 wierszy.

To co czuje, gdy się nie mogę obudzić

Niewiele bym pa­miętał z te­go, gdy­bym się nie obudził
proch, za­ciśnięte gardło, i krzyk z końca korytarza
na sa­mo wspom­nienie przychodzi mi odraza
nieraz na­wet miłe przeżycie jak świato­we zwy­cięstwo na tur­nieju szachowym
no bo ile [...] — czytaj całość

wiersz • 22 października 2017, 16:40

Zbyt porządny człowiek

Tak pros­to jest być uczniem Panna
Gdy zaszło słońce i ludzie posnęli
Łat­wo być bra­tem i siostrą
Gdy są nieobec­ni, choćby duchem

Łat­wo być uczniem Panna
I Bóg jest jak­by bliżej
Gdy skończył się dzień
Mi­mo że noc, ciemność
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 22 października 2017, 14:26

Cmentarz przy Lipowej

Idziemy je­sienną paździer­ni­kową cmen­tarną aleją
Drze­wa są aureola­mi świętości
Zaświad­czają że żyli jak mogli
Jak chcieli i jak im kazano
Zieleń tui jak­by nadzieją
Że wie­czność rzeczywistością
W której nie ma już zysku
Gdzie nikt już nie krzywdzi
I fak­tycznie święci nie są wywyższeni
Po pros­tu każdy pil­nu­je swo­jego piękna

22.10.2017r. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 22 października 2017, 14:11

zwiędnięte liście
pod­rzu­cam je wysoko
wspo­minam młodość 

haiku
zebrał 1 fiszkę • 21 października 2017, 22:10

* * *

To ten papieros
Od­dech mój ostatni
Ni­koty­na królowa
Miłość przywrócona
Do życia
Znów czuję jej zapach

To jest alkohol
Słod­ki smak wina
Płyn­ne niebo
Roz­kosz i uczucie
Możli­wym jest wszystko

Dwo­je kochanków
Ulu­bieni moi
Tuż obok 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 21 października 2017, 21:35

R.I.P.

wziął śle­py chleb i rozdawał
i wszys­cy brali

wziął śle­py prawdę i rozdawał
i wzięli

ślepego 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 21 października 2017, 16:30

* * *

Łat­wo od­puszczam, bo kiedyś za­leżało mi za bar­dzo. Wal­czyłam na­wet, jeśli nie było warto.
Dziś pod­da­je się, gdy ktoś przes­ta­je się sta­rać. Może to dob­rze, a może źle...
Wciąż jes­tem sama. 

wiersz • 21 października 2017, 15:20

Bo Ty ta­ka jesteś
Ta­ka wrażliwa
Ta­ka biedna
Tak nie wolno
Wol­no być każdym
Ale nie wolno
Nie wol­no być słabym. 

limeryk • 21 października 2017, 14:00

prośba

nie za­mykaj okiennic
nie spędzaj im z po­wiek snu
dopóki noc się tli
jak łza prze­bita na rzęsie

nie zat­rzy­muj cieni pod oknem
życie jest tam
nie tu

choć na us­tach czu­jemy już przedsmak
po dru­giej stro­nie trwa uczta

nie cze­kaj na mnie zbyt długo
gdy które­goś dnia nie przybędę 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 21 października 2017, 12:13

rozminięcie

minęliśmy się jak z kart wy­wołując od­wróco­ne obrazy
iluz­je zat­rzy­mane­go cza­su które znieśliśmy do piwnic
z pier­wszym śniegiem
po­zos­tał głos poz­ba­wiony człowieka
- od końca do końca prze­biegł po sreb­rnej strunie
nim zlękniony dot­knął bębenka
te­go wie­czo­ru prze­nika­ny bi­ciem dzwo­nu jak op­la­tająca mias­to wstęga möbiusa
nad którą czar­ne pta­ki unoszo­ne pływają w złotej ku­li księżyca
niez­liczo­ne la­ta po­między jedną kropką a drugą - tuż obok
którą do­pisuję - teraz
czujesz? 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 21 października 2017, 11:56
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 23:46Żelek sko­men­to­wał tek­st Niespodziewane niekiedy le­piej zap­la­nuje [...]

wczoraj, 23:18♥. Ska­lon A.M sko­men­to­wał tek­st Czasem by­wa tak, że [...]

wczoraj, 23:16♥. Ska­lon A.M do­dał no­wy tek­st Miałam w życiu ta­ki [...]

wczoraj, 22:34Logos do­dał no­wy tek­st Pamiętaj, będąc na ka­ruze­li [...]

wczoraj, 22:32marka do­dał no­wy tek­st Lipy rzu­cały liście pod [...]

wczoraj, 22:28Moon G do­dał no­wy tek­st Czasem by­wa tak, że [...]

wczoraj, 22:17granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st On mnie trzy­mał na [...]

wczoraj, 22:14granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st Nie czu­je upływające­go cza­su Do­piero [...]

wczoraj, 22:06Quanti18 do­dał no­wy tek­st Jak już po­wie­działeś 'a' [...]

wczoraj, 21:46Moon G sko­men­to­wał tek­st Cztery Fak­ty O Ciem­ności