Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 57675 wierszy.

Definicja Miłości

Krótka
Długa
Wesoła
Smutna
Jed­no słówko
Ty­siąc słówek
Je­den gest
Ty­siąc znaków
Jed­no spoj­rze­nie
Ty­siąc spoj­rzeń
Chwi­le trud­ne
Chwi­le łat­we
Miłość de­finic­ji niema
bo miłości niema 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 15 marca 2018, 07:34

Los

Lo­su tak nap­rawdę nie zna­my
Czy miłość nam przy­niesie
Czy zda­radę w nasze życie wniesie
Czy szccześciem nas ob­da­ruje
Czy pech nam rzu­ci pod kolana
Czy piękno i urodę da 
Czy brzy­dotę po­daru­je
Czy oczy pełne praw­dy
Czy oczy pełne kłam­stwa
Los nasz niez­na­ny i
Los przez nas nieznany 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 15 marca 2018, 07:31

Śmierć

Czy śmierć Ci słowem jest znanym?
Czy śmierć w myślach cho­ciaż raz zawołałeś?
Czy śmier­ci w oczy zaglądałeś?
Czy śmierć o zgodę py­tałeś ?
Czy do drzwi śmier­ci zapukałeś?
A czy śmier­ci kiedyś chciałeś ? 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 15 marca 2018, 07:26

Skrzydłok­wiat nasz brat
Cza­sem by­wa od siostry
Bar­dziej rodziną 

haiku
zebrał 2 fiszki • 14 marca 2018, 14:29

Po co mam mówić
Zos­ta­wiam słowa kwiatom
Mnie wyrażają 

haiku
zebrał 1 fiszkę • 14 marca 2018, 14:27

pot­rze­ba kwiatów
tak cud­nie wy­raża się
Bóg w człowieku 

haiku
zebrał 4 fiszki • 14 marca 2018, 14:25

O Wysockim w sposób ugrzeczniony

Cóż więc Wołod­ja napisać
Żeby było dobrze
No więc sko­ro jes­teś na piedestale
Kaczmar­ski ci na­pisał epitafium
A Ka­zimierz tłumaczył
To na pew­no byłeś wiel­kim poetą
A te­raz jes­teś poetą kultowym
Jak Brel
Jak Okudżawa
Jak Stachura
Na pew­no pi­sałeś pięknie o [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 14 marca 2018, 13:48

Kazali pisać o Wysockim

Wołod­ja krzyczą się zachwycając
A ja im po­wiem rus­ki był skurkowaniec
Więc czy­tając i śpiewając
Sku­bańco­wi pat­rzę między wersety
I pisząc szczerze nie należę
Wiem tyl­ko że Kaczmarski
Na­pisał mu cud­ne epitafium
I Ka­zimierz wspa­niale go tłumaczył do gazet
Kiedy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 14 marca 2018, 13:21

Lustro IV

cier­pienie znaj­du­je się wewnątrz ciała
bla­da skóra na­daje mu przejrzystości
pochłania wszel­kie za­nie­czyszcze­nia i znosi
sku­pienie z przed­miotu na pod­miot poznania

w gra­nicach li­teral­nych mieści się odbicie
bez­pie­czne na ty­le byś mógł go dotknąć
zim­ne szkło zna już od­po­wiedź na pytania
tych którzy ważą się pod­nieść wzrok 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 14 marca 2018, 12:28

Taki tam pogrzeb

Niczym rzeźnik
Ta­sakiem czasu
Ćwiar­tu­jesz na kawałki
Mo­je sny

Zakładasz na szyję
Stryczek
Dusząc czule
Resztki nadziei

Pod Szlaf­ro­kiem
Namiętnie
Poisz trucizną
Złudzeń

Oddychasz
Po czym de­likat­nie
Składasz mo­je serce
Do trum­ny życia 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 14 marca 2018, 10:07
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 23:46Żelek sko­men­to­wał tek­st Niespodziewane niekiedy le­piej zap­la­nuje [...]

wczoraj, 23:18♥. Ska­lon A.M sko­men­to­wał tek­st Czasem by­wa tak, że [...]

wczoraj, 23:16♥. Ska­lon A.M do­dał no­wy tek­st Miałam w życiu ta­ki [...]

wczoraj, 22:34Logos do­dał no­wy tek­st Pamiętaj, będąc na ka­ruze­li [...]

wczoraj, 22:32marka do­dał no­wy tek­st Lipy rzu­cały liście pod [...]

wczoraj, 22:28Moon G do­dał no­wy tek­st Czasem by­wa tak, że [...]

wczoraj, 22:17granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st On mnie trzy­mał na [...]

wczoraj, 22:14granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st Nie czu­je upływające­go cza­su Do­piero [...]

wczoraj, 22:06Quanti18 do­dał no­wy tek­st Jak już po­wie­działeś 'a' [...]

wczoraj, 21:46Moon G sko­men­to­wał tek­st Cztery Fak­ty O Ciem­ności