Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 58250 wierszy.

Jeden świat

Dwa ser­ca by dwa światy złączyć
Dwie dusze by w jedną połączyć
By dwie oso­by na zaw­sze razem
Wtem jed­no niebo na no­wo ujrzały
I tych dwóch światów się nie bały
Bo pow­stał jeden
Wspaniały 

wiersz • 14 września 2018, 09:32

koLec aforyzmu

róża bro­ni się
by nie być
naj­piękniej­szym kwiatem 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 14 września 2018, 09:29

Dobanoc

Łykam skrzyp
by­le tłus­ty rym
na wie­rzch wypływał
jak oliwa

łykam magnez
żeby odpychać

łykam środ­ki nasenne
na roz­pier­doIone wnętrze

łyknę wszystko
łyknę na­wet mowę ciała
by­le milczało. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 13 września 2018, 18:39

Samotność

Sa­mot­ność zno­wu mnie nawiedziła,
W raz ze smut­kiem się mną ba­wiła,
Sa­mot­nością się duszę,
Roz­ry­wam tym swoją dusze,
Na smu­tek z lękiem się wpatruje,
Ja­kieś pop­ra­wy ciągle oczekuje,
Nie chcę by daw­ne smut­ki zno­wu wróciły,
Smutek, [...] — czytaj całość

wiersz • 13 września 2018, 18:21

Kryptoreklama

Leżę so­bie na kanapie
miałam w planie
3331-sze spok­ta­nie w Klanie
ale po raz 3332-gi
wyb­rałam Kryptowaluty. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 13 września 2018, 16:13

Pe­wien pol­ski nsuczyczy­ciel w Pod­go­ricy
Da­wał lek­cje roz­koszy wpierw dziewi­cy
Nie dość że była chętną
To też pojętną
Wnet ciałem wy­wijała niczym kształtność cyrylicy 

limeryk
zebrał 1 fiszkę • 13 września 2018, 14:51

Serce matki

Dziś nie cof­niesz rzu­conych słów
od­bi­jają się od pus­tych ścian
zos­tała tam w bu­janym fotelu
ze sta­rym ko­tem na kolanach

w ok­nie poszarzałej mgłą
wycze­kuje sy­na ko­lej­ny rok
la­to już od­chodzi w pajęczynach
zos­ta­wia jej skrop­lo­ne łzy

dała ci życie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 13 września 2018, 08:12

147

Spełniony czy nies­pełniony ...
do końca zos­tanę sobą.
U bo­ku mej pięknej żony
już nig­dy nie będę chorował. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 13 września 2018, 01:34

skrawki

moim sąsiadem nie jest anioł
nie ma skrzy­deł tyl­ko spra­cowa­ne ręce
słucha sta­rych wi­nylo­wych płyt
a za cienką ścianą
po ludzku umiera na raka
sta­ran­nie przes­trze­gając ciszy nocnej
bie­rze tab­letki i wcis­ka głowę w po­duszkę prosząc święte ob­ra­zy o sen

mi­jany w drzwiach uśmie­cha się zmęczo­nymi oczami
skry­wając uby­wające ciało pod war­stwa­mi
ubrań
wy­mawiając prośby o miłość pomimo
co­raz kruchszych nadgarstków
w cichym dzień dobry

*Od­po­wiedż do wier­sza H. Poświatowskiej 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 12 września 2018, 20:52

Móza

Idę spać
w uszach tyl­ko mp trzy
a zagłuszyć trze­ba mi­liony myśli

idę spać
idę po dwudzies­tej pier­wsze(j) łykam tabletkę
żeby dojść jak najwcześniej

już pra­wie śpię
oma­my słuchowe
to ro­zum na­mawia mnie
do skoku
to znów Que
rzu­ca mi spa­dochron słów jak puch

czy ja śnię

bądź tu mądry
w łóżku. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 12 września 2018, 19:12
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 13:22Gaia sko­men­to­wał tek­st Tak łat­wo sie wy­powiadać [...]

dzisiaj, 13:10Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]

dzisiaj, 13:08Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Jedni piszą o Bo­gu Drudzy [...]

dzisiaj, 13:05Gaia sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 12:55Gaia do­dał no­wy tek­st W te­macie śmier­ci (życia)

dzisiaj, 12:53Gaia sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 12:35kati75 sko­men­to­wał tek­st Tak łat­wo sie wy­powiadać [...]

dzisiaj, 12:14szpiek sko­men­to­wał tek­st Tak łat­wo sie wy­powiadać [...]

dzisiaj, 12:00kati75 sko­men­to­wał tek­st Tak łat­wo sie wy­powiadać [...]

dzisiaj, 11:52szpiek sko­men­to­wał tek­st Tak łat­wo sie wy­powiadać [...]