Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 57772 wiersze.

* * *

Jes­tem milczeniem
uk­ry­tym na dnie
two­jego serca

roz­ry­wam ciszę
na strzępy krzyku

modląc się pod krzyżem nadziei,
by nasze światy
nie pok­ryły się purpurą 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 29 stycznia 2018, 12:12

W zawieszeniu

Za­gu­bieni pośród czte­rech ścian
uk­ry­wają swoją twarz
skrzętnie cho­wają łzy
z przyk­le­jo­nym uśmiechem
próbują oszu­kać sa­mych siebie
z bez­sil­ności po­zag­ry­za­ne wargi
oczy tępo wpat­rzo­ne w dal
uwięzieni w zgub­nej matni
w la­bi­ryn­cie życia
bez przyszłości dro­gi ucieczki.
Nie prosząc o pomoc
wzgar­dzo­nej li­tości słowem
cze­kają na wy­ciągnięte dłonie
tam gdzie domem
nadzieja lep­sze­go jutra.

Odtwórz  

wiersz
zebrał 7 fiszek • 29 stycznia 2018, 10:45

Pamięć moja

Pa­mięć mo­ja


Pa­mięć mo­ja pa­mięta zbyt wiele
Ob­ra­zy włas­nej i ob­cej krzy­wiz­ny
Wyk­rzy­wiam gry­mas i oczy przew­ra­cam
Gdy przed nie ob­ra­zy pa­mięć mi wra­ca

Pa­miętam ek­spertów co dziś już ich nie ma 
Docentów [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 28 stycznia 2018, 22:38

Dobro to, czy też zło?

Czy to sta­nie się?
Nie wiem, nie mówię nie
A jeśli tak, to co?
Dob­ro to, czy też zło?

Nie wiem, lecz czu­je że
Pot­rze­buje też Ciebie
Jak ja te­go też
Nie wiem czy wiesz?

Jes­teś nadświadomością
Blas­kiem i ciemnością
Ta­jem­nicą i zagadką
Wro­giem i kochanką

Jak ból morderca
Jak Miłość bez serca
Is­tniejesz w niebycie
W oczach mam Twe odbicie

Odtwórz  

wiersz
zebrał 2 fiszki • 28 stycznia 2018, 22:10

obecność

dałaś mi coś
na kształt życia
dokładając
ko­lej­ny wymiar 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 28 stycznia 2018, 19:44

"Uwolniona"

Czy to już koniec?
Czy ma­gia prysła?
Minął czar?
Rzeczy­wis­tość przyszła?

Po ro­ku ciszy, po ro­ku zmian - 
ni­by in­ny, je­dank ten sam.
In­ne poglądy, ta sa­ma dro­ga -
zmieniłeś się, szkoda?

Jak­by na no­wo poz­nać się przyszło,
ni­by Ci [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 28 stycznia 2018, 13:26

Ofiarowanie

przyjdź
gdy nie wys­tar­czy ci słońca
kiedy wiatr zdmuchnie świe­czki w źrenicach
i wszys­tkie chmu­ry na niebie
będą po two­jej stronie

przy­garnę cię resztka­mi światła
które zos­tało po gwiazdach

nie mogę obiecać nic więcej
tyl­ko ot­warte ręce

pod krzyżem ze mną uklęknij
i lęki swo­je tu zostaw

jes­teśmy cen­niej­si niż wróble

nie tyl­ko dni nasze
ale i włosy na głowie są policzone 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 28 stycznia 2018, 11:54

Miłością Jesteś ... Ty ღ

Tyl­ko Ty swoją czułością ga­sisz niepokój moich myśli i duszy ...
Twój miłos­ny szept naj­trwal­szy lód na mym ser­cu po­woli kruszy,
Wciąż nie pot­ra­fię za­pom­nieć sma­ku ma­lino­wych ust Twoich
na­miętnie kosztujących spragnionych [...] — czytaj całość

erotyk • 28 stycznia 2018, 08:22

Tożsamość

Składniki:
1/2 szkl. obywatelstwa
90 kg wyglądu
1/4 łyżeczki popędów
189 cm wie­dzy
łyżka stołowa rozczarowania
szczyp­ta pol­skości
męskość, ko­biecość do smaku
Skład­ni­ki ubić na jed­no­litą masę. Od­sta­wić na dwadzieścia pięć lat w chłod­ne miej­sce. Chro­nić przed sa­mym sobą. Mie­szać w głowie po­woli. Po­zos­ta­wić do wy­rośnięcia z ideałów. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 28 stycznia 2018, 01:06

Światełko w oknie

w ok­nach moich są no­ce bezsenne
i gwiez­dne zegary
gasnących słońc

aż po swe serce
po dno źrenicy
oczy za­nurzam w cichość
i w dal
by sięgnąć po­za ten kres

bo skądże przybędziesz
jeśli nie z pa­mięci mojej
pop­rzez szum kwitnących traw
głosem
in­nym niż płacz

ciała przeis­toczo­ne w duchy
skrzy­deł dostają
ulatują

nie­chaj więc te­go światła
które za­palam nad tęsknot pomroką
wicher za­niesie wam choć pył 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 27 stycznia 2018, 10:34
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 20:48Pechowa_ do­dał no­wy tek­st Zbyt częstopróbu­jemy up­chać siebie [...]

dzisiaj, 20:47yestem sko­men­to­wał tek­st Mon amour * 

dzisiaj, 20:41yestem sko­men­to­wał tek­st Serce zak­wi­ta, kiedy tra­ci [...]

dzisiaj, 20:39yestem sko­men­to­wał tek­st Fotografie są jak chwi­le, [...]

dzisiaj, 20:38yestem sko­men­to­wał tek­st Naj­bar­dziej nie mogę znieść [...]

dzisiaj, 20:28yestem sko­men­to­wał tek­st zachwycały go pta­ki za­pach kwiatów niezmąco­na [...]

dzisiaj, 20:06dark smurf sko­men­to­wał tek­st Rain

dzisiaj, 19:55dark smurf wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 19:11Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Proste za­sady; żeby przechodzić [...]

dzisiaj, 19:10Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Jakby wlały litr Bur­bo­na [...]