Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 57630 wierszy.

Mgławice

jest we mnie miej­sce
na ból
do umiera­nia podobny

i na skrzydła z ra­mion ujęte
które czas po­zos­ta­wił raną

lecz póki pod skórą dusza szeleści
słońca chcę szu­kać
w kałużach

a choćby była prze­de mną
jak głąb lasu
- noc

jeszcze oczy me olśniewa
niebo
które nig­dy nie wy­parło się gwiazd 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 19 grudnia 2017, 11:14

powodzie

siedzę przy stole
pal­cem po stole
pal­cem po telefonie
pra­nie czeka
kiedy się powieszę
ta­ka jes­tem mokra
od serca 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 19 grudnia 2017, 11:04

Opoalio

To nie ma sen­su
Irys wy­rośnie na brze­gu i wy­puści błękit­ne kwiaty
ale niemoc niebos spra­wi że us­chnie nim wzej­dzie świt
to niem­ra­wa po­kusa by sięgnąć po ot­rzy­mane dob­ra
jak Las Ve­gas w którym moc ob­ra­ca bi­lar­dem jak żemiosła
kiero­wane w stronę wschod­nią gdzie kup­cy o nazwiskach
gro­madzą się na jedną stronę i po­dając pieniądze za siebie
ot­rzy­mują złoto wsadzo­ne w kieszeń 

wiersz • 19 grudnia 2017, 10:07

Wystarczy szelest Twych palców

Wys­tar­czy sze­lest Twych placów,
Mi­niatu­ra slów,
Bym zaistniała

Nie czuła się bezbarwna
I choć chwilę iskrzyła
Ko­lora­mi tęczy

I na kruchych
skrzydłach nadziei
ule­pionych z wosku
wzbiła się w powietrze 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 19 grudnia 2017, 10:04

w moim magicznym domu*

pa­rujące obłoki
znad czajnika
sza­lik mi­mocho­dem rzucony
na krzesła poręczy
niedom­knięte szuflady
list nie wyjęty ze skrzynki
up­chnięte na pa­rape­cie ręka­wiczki od pary

ta­ki nasz pow­szed­ni bałagan

a ty­le w nim się mieści
his­to­rii nieopisanych
wyz­nań niewyszeptanych
i cały sek­ret szczęścia

które jest tak codzienne
że aż nie do wiary 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 19 grudnia 2017, 09:37

Ściana

Dlacze­go od­dech jest cięższy
i mil­cze­nie tak ciąży?
Choć jes­teś w każdej chwili
po­między snem…
Tęsknię…
Na ko­rytarzu życia
nie na mo­je kro­ki czekasz
cho­ciaż sta­wiałam je
dochodząc do ściany…
Od­wra­cam wzrok od horyzontu
Północ­ny chłod­ny wiatr
Osusza łzy, wstrzy­muje oddech…
Bez­ruch tak boli
Walę pięścią w ten przeklęty mur
Two­jej obojętności… 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 19 grudnia 2017, 08:21

Top

Na mo­ment chwi­la zmieniła się w ob­raz za oknem
gdzie dro­ga która miała być prostą za zakrętem zniknęła pochłonięta przez wy­ras­tające drzewa
i krze­wy skłaniające się ku słońcu
zak­ry­wające je i ab­sorbujące resztę zi­mowych promieni [...] — czytaj całość

wiersz • 19 grudnia 2017, 06:12

Miejsca

Po­koje życia...mi­jamy się w nich każde­go dnia
Ile ich jeszcze przed nami?
Może jut­ro w zu­pełnie in­nym miej­scu w in­nym pokoju
Od­biję się od pro­zai­cznej ściany ludzkiej bezsilności
W ciem­ności widzę le­piej siebie i swo­je zwątpienia w człowieka
Kim jes­teś, że sta­wiasz dro­gow­ska­zy i za­mykasz oczy?
Ko­lej­ny pokój... i ko­lej­ny powód...ko­go spot­kam tym razem? 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 18 grudnia 2017, 23:14

Kowalskiego Jana rozchwiejnik chwilowy

Jan Kowalski
szu­ka wil­gotne­go łona
bo suche jak torf
ofe­ruje mu żona

Po­wodem bra­ku wilgoci
jest niedostatek
w gos­po­dar­stwie domowym
a to ciągnie za sobą
wie­czne waśnie i wojny

Jan za­pala i kiepuje
niedo­pałka trzy­mające­go się za głowę
a później pat­rzy na
prze­ter­mi­nowa­ne prezerwatywy
nie ruszane
od trzech lat
i połowy doby... 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 18 grudnia 2017, 22:51

Żółta lampa u Kowalskiego Jana

Świeci się
w jed­nym z wielu ciem­nych okien
w środ­ku nocy
rodzą się sny
lub bezsenność

Może ktoś cho­ry na samotność
gra z komputerem
w szachy
lub milczy
nie
to zupełnie
coś innego

Żyjąc tak w nicości
z gorzkim sumieniem
na patyku
za­miast lizaka
do ra­na w telewizorze
smu­tek utopił

Rek­la­my kolorowe
i zbrodnie... 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 18 grudnia 2017, 20:21
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 00:47♥. Ska­lon A.M do­dał no­wy tek­st Powiedziałam Ci kiedyś, że [...]

dzisiaj, 00:28Botasky wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 00:23Botasky wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 00:03MyArczi sko­men­to­wał tek­st W ludziach naj­bar­dziej in­te­resujący [...]

dzisiaj, 00:00Thé vert sko­men­to­wał tek­st Ćwiartka Jabłka

wczoraj, 23:50MyArczi wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 23:40yestem sko­men­to­wał tek­st Poza przes­trzen­nie wychodzę i pow­ra­cam. Rucho­ma [...]

wczoraj, 23:38yestem sko­men­to­wał tek­st przykładność

wczoraj, 23:37yestem sko­men­to­wał tek­st czarna i gorzka sa­mot­ność [...]