Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 57110 wierszy.

pachnące wspomnienia otula czar

i dziś
wiły węże na niebie
sreb­rzyły za­miast gwiazd
wówczas tak
deszcz o szy­by za­cinał jak wi­nylo­wa z tangiem
świs­tem prze­gonił go wiatr

do wscho­du jeszcze czas a
po burzy by­wa pogodnie
świt obudzi

zmok­nięte pąki kwiaty rozwiną
uniosą ku słońcu
a ja twarz

te­raz przed snem
ser­cem odpłynę w odległą
mi­nioną dal


Cris 21.07.2017r. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 21 lipca 2017, 23:27

Mój ty marzycielu

Myślisz że można pot­knąć się o kamień
po czym bez ska­zy na duszy
po­biec bez­tros­ko da­lej

Poz­wa­lasz ser­cu się zatrzymać
a cier­nie w po­kut­nym gry­masie skąpa­ne
na­maszczasz nat­chnieniem pożąda­nia

Smu­tek prze­mija­nia usiłujesz zjednać
z radością [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 21 lipca 2017, 22:21

A ty nasz zachód odczaruj

A ty nasz zachód odczaruj
bo nie ma już ani ciebie ani mnie
tak na prawdę
je­dynie roz­go­rycze­nie
obej­mu­je nas w ta­lii
na do widze­nia
zat­rzas­kując
na ostrogach
młodości
nor­dycką
ideolo­gię pętli
dojrzewającą
w do­ras­tającej dłoni
jeszcze tyl­ko godność
kroczy dos­tojnie
po ob­lodzo­nej
alei obok
pędzące­go przez siebie
na złama­nie kar­ku
zap­rzęgu
ze stoic­kim spo­kojem
nucąc stro­fa po stro­fie
sub­telnie naj­ważniej­szą naszą piosenkę
tu­taj na ziemi 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 21 lipca 2017, 22:01

Czułe wypominanie

Wy­budził mnie o piątej nad ranem
raz gwiżdżąc niczym opętany
to zno­wu skruszo­ny zawodząc
pos­trze­leniec
pędzący po ot­wartej przes­trze­ni
na złama­nie karku
uwodziciel
uk­radkiem się prześlizgujący
po­między konarami
smut­no by było bez niego
zat­roska­nej deszczem porze mon­su­nowej
chy­ba już się na niego nie gniewam
niech wyg­ry­wa arię zwy­cięstwa opuszka­mi
niez­mordo­wany pianis­ta
ulu­bieniec wspom­nień z dzieciństwa
wład­ca przes­tworzy niez­mordo­wany
ten który na równe no­gi
budzi po­ranną namiętność
niepop­rawny ro­man­tyk
wiatr gitarzysta 

wiersz • 21 lipca 2017, 20:09

Poranek

Dla ciebie ciszo o poranku
war­to żyć tak nap­rawdę
słuchać świer­go­tu ptaków
ocierać pan­to­fel­ki z ro­sy
wić marze­nia o światełku przyszłości
go­nić mo­tyle w lo­cie
kraść ko­nie z zap­rzy­jaźnionym szczęściem
upier­dliwą nadzieję
w par­tii brydża zwy­ciężać
za­gubioną wyob­raźnię czu­le tulić
do zas­pa­nego wid­nokręgu
rzeźbić nat­chnieniem chwilę
przy poświacie wschodzące­go słońca 

wiersz • 21 lipca 2017, 19:48

* * *

Mgła spo­wiła mleczny ra­nek
jak­by chciała uk­ryć wianek
gorące­go la­ta
w pajęczy­nie gu­biąc łez­ki
roz­postarła swe pe­rełki
nad sta­nem sku­pienia
a gdy słoneczko wyj­rzało
w jej objęciu zat­rzy­mało
ulot­ne wspom­nienie
roz­tar­gnione zni­kające
płyn­ny war­kocz spla­tające
la­zurem skle­pienia
na bez­chmur­nym na­gim niebie
odsłaniając lus­tra pełnię
nad brze­giem ruczaju 

wiersz • 21 lipca 2017, 18:42

Zamglona rapsodia

Od­na­lazłam siebie we mgle
i to ona stała się powiernicą
moich wspomnień
lu­bię jej mleczny pos­mak
na­wilżający moją twarz
pochmur­nym niebem
pos­reb­rzo­ne na­gie krop­le
roz­postar­te na przyd­rożnych gałązkach
uwiel­biam jej wachlarz roz­piętości
fatamorganą [...] — czytaj całość

wiersz • 21 lipca 2017, 17:52

Na robienie bokami

Pod­czas gdy nienot tyl­ko zry­wał boki
w za­mian no­bot trzy­mał się pod bo­ki
kiedy ich na czar­no po godzi­nach zat­rudniła opon­ka

insp 

fraszka • 21 lipca 2017, 14:51

* * *

po­wiedz
czy coś nam więcej zos­ta­nie
prócz warg opa­sanych w po­całunków testament

może tyl­ko zni­kanie w miłości roz­szep­ta­nej
do snu kołysa­nej twoim czu­waniem

odej­dziemy przed ranem
nim świt zga­si pier­wsze latarnie 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 21 lipca 2017, 11:58

Na retorsje w kinetyce

Chy­ba się mo­ja dzi­siej­sza fraszka wszys­tkim po­dobała
bo­wiem ochro­nia­rze z ban­ku od be cha po wca który tkwi w szczegółach
aż mi wjecha­li na chod­nik z impetem [...] — czytaj całość

fraszka • 21 lipca 2017, 11:41
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 08:12onejka sko­men­to­wał tek­st oszukała rodziców że jest wspa­niałym [...]

dzisiaj, 08:10onejka sko­men­to­wał tek­st Jaki naród, ta­ka władza.  

dzisiaj, 08:09onejka sko­men­to­wał tek­st nieboskłon

dzisiaj, 07:46róż li­la sko­men­to­wał tek­st nieboskłon

dzisiaj, 07:35JaiTy sko­men­to­wał tek­st boję się

dzisiaj, 06:06Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Jaki naród, ta­ka władza.  

dzisiaj, 05:56Irracja sko­men­to­wał tek­st Ludzie kochają być [...]

dzisiaj, 05:44one drop for all wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?