Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 56240 wierszy.

Trasa

za ple­cami los chichocze
raz przy­nudza raz zaskoczy
raz ktoś ciebie raz ty kogoś
częściej przyk­ro rzadziej błogo

bez różni­cy w którą stronę
wszys­tkie dro­gi pokręcone
i choć cza­sem idzie nie tak
to na końcu jed­na meta

lecz zas­tanów się człowieku
życie to nie ryż na mleku
jed­nym smaczne in­nym gorzkie
lecz masz tyl­ko jedną porcję 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 13 stycznia 2017, 13:31

* * *

choć bieg­nie
nad­chodzi mo­ment by zat­rzy­mać
na czas zdążyć
dać dłużni­kom rozgrzeszenie

czys­te sumienie


Cris 12.01.2017r. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 13 stycznia 2017, 13:05

ziemia

two­ja
przyb­ra­na matka

wszys­tko idzie do ziemi
ale tyl­ko niektórzy

do nieba
 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 13 stycznia 2017, 10:54

Aleja modrzewiowa styczeń 2017

Cieszę się kiedy pod czułym spojrzeniem
Styczniowej pełni księżyca
Jed­nością ra­dości są baraszkujący
W zas­pach śnieżnych bernardyn
Kot i dwo­je ko­loro­wych dzieci

Uwiel­bniam kiedy nurt rze­ki całkowicie
Jest sku­ty czys­tym przeźroczys­tym lodem
I jeszcze półto­ramet­rową zaspą śnieżną
I tak sobie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 13 stycznia 2017, 09:27

Człowieka trzeba mierzyć miarą serca*

człowiek jest spok­rewniony z Bogiem
a anioły
w ludzkich mie­szkają duszach

łzy ob­my­wają jak święconą wodą

bo ciało jest tyl­ko naczyniem
z które­go życie wycieka

więc nim mi­nie wieczność
i z księgi żywych
nasze wy­marzą imię

nau­czmy się kochać

bo ta­ka jest miara
którą kiedyś nam od­mierzą

serc pustotę

lub ser­ca karat 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 13 stycznia 2017, 09:00

najpiękniejsza dziewczyna wszechświata

pat­rzysz tak zwyczajnie
z czułością
naj­piękniej­szym ze spojrzeń
a ser­ce przy To­bie jak motyl
zam­knięty w kokonie

chciałabyś nas utu­lić nim noc przyjdzie
ale ciągle jeszcze zbyt pusta
Twoich ra­mion kołyska

płaczesz ludzki­mi łzami
na naszych cier­nistych ścieżkach
za­miast po łąkach niebieskich
przechadzać się w gwiazd koronie

Odtwórz  

wiersz
zebrał 10 fiszek • 13 stycznia 2017, 08:56

Zapatrzony

Zat­rzy­małem się wczo­raj zatrwożony
Bez­sprzecznie osłupiałem wzrokiem
Na czar­no białą pro­menadę smaków
Bez barw z nie zna­nym wyrokiem

Oral­ność wnęk i szczytów wież
Przechod­niów snem malowanych
Na smu­tek pijących czer­wo­nych szczęk
Sza­rością miast zatruwanych

Na­dałem nagłą więź klat­ce stóp
Wyos­trze­nie za­dane zatrzymać
Roz­terce nóg które moc­no w los
Choć chciało się ser­ce wyrywać

Cze­mu za­miast praw­dzi­wych ramion
Jed­nak w bruk ulic skręciłem
I idąc w rytm os­tatniej prostej
Na ciebie się nie zapatrzyłem...

2016.12 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 13 stycznia 2017, 06:00

Wyliczanka

o his­to­rię nie pytajcie
nie pot­rzeb­na jest liderom
by­le kasę dużą mieli
naród ma­sa . . . tłum
to mięso
lub jak wo­lisz doj­na krowa
oszołomi się ją składnie
za pysk weźmie
ko­pa w tyłek
by nie chciała się buntować
polityka [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 13 stycznia 2017, 02:31

* * *

Czyż w ciszy nie łat­wiej zna­leźć siebie,
W ciszy spo­koj­nej, nie pełnej krzyku.
Siebie to znaczy auten­ty­ka,
Skry­tego pod maską ziem­skiego chaosu..
Usiądź na chwilę,
Wejdź w swo­je życie
I po­malut­ku kar­tka po kartce.
Przekładaj, na­dawaj tytuły...
To twoja [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 13 stycznia 2017, 00:04

Moralność epoki

Szlachet­ności nie wy­magaj­cie
Gdy gułagi pełne
I ko­miny dy­miące
Rękę po­daj­cie im 
Z mrozów i czer­ni
Idziemy ra­zem
Ska­zani na siebie
I tak skrzywieni 

wiersz • 13 stycznia 2017, 00:00
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Aktywność

dzisiaj, 19:20silvershadow sko­men­to­wał tek­st *** Nocą tęskno­ta sku­bie po­wieki [...]

dzisiaj, 19:07Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Drobinka

dzisiaj, 18:46JaJo sko­men­to­wał tek­st Adieu

dzisiaj, 18:42dark smurf sko­men­to­wał tek­st Adieu

dzisiaj, 18:14owieca wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 17:53adamantine sko­men­to­wał tek­st Drobinka

dzisiaj, 17:15Cykam wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 17:05Lowliness sko­men­to­wał tek­st *

dzisiaj, 14:48silvershadow sko­men­to­wał tek­st basen