Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 56595 wierszy.

* * *

Ni­by ra­nek lecz noc ciem­na gości
by nie ro­bić snom przyk­rości
po­wieki przy­mykasz skrycie
i zaczy­nasz no­we życie

Nim roz­pocznie się świ­tanie
piękna baśń lub baj­ka powstanie
ukołysze wnet zmartwienia
i da chwilę na wytchnienia

Na ro­gu księżyca
kry­je się wiel­ka tajemnica
twe marze­nia i pragnienia
te praw­dzi­we bez mylenia

Proszę wra­caj już do świata
niech jut­rzen­ka cię oplata
lecz pa­miętaj tych słów kilka
dzień czy noc to tyl­ko chwilka 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 21 lutego 2017, 06:47

Życzenia Emki

Ro­zum mnie na co-dzień
dzień po dniu
ale także i od święta
ro­zum mnie
i nie up­rzedzaj się
już do mnie
nig­dy więcej
ro­zum mnie
i nie prze­liczaj
poświęce­nia
na zys­ki i straty
ro­zum mnie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 21 lutego 2017, 06:34

Kowalskich powszednia pasztetowa

W no­cy spadł deszcz
zmył z okien
nasze kłótnie
brudy

Wolę jak pa­da śnieg
biały zak­ry­wa wszystko
i jes­teśmy jak dwa
niewin­ne łabędzie
na taf­li ciem­ne­go stawu

O świ­cie tańczą ptaki
na parapecie
później pi­jemy kawę
wy­noszę śmieci
ja­kiś człowiek
niewidzial­ny dla świata
wy­ciąga ze śmiet­ni­ka puszki
i bu­tem zgniata

Wra­cając po schodach
mi­jam spod piątki
sąsiada. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 20 lutego 2017, 23:20

Mandala

za­mykając świat w spojrzeniach
słowa zda­wały się zbytkiem
niczym cała złud­na otoczka
cze­goś w is­to­cie unikatowego

wciąż marząc o ki­nes­tezji
gu­biąc cen­ne perły życia
za­pomi­namy o tym co ważne
roz­prasza­jac się w pryz­ma­cie

a us­ta wielok­rotnie pytały
o pękające nad na­mi sklepienie
gdzie szcze­lina­mi ucieka niebo
które w końcu dot­knie ziemi 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 20 lutego 2017, 22:27

Nadzieja ma gest
Two­jego lo­su wróżką
Jej obec­ność ceń


Cris 20.02.2017r. 

haiku
zebrał 15 fiszek • 20 lutego 2017, 21:14

***(Pytam...)

Py­tam, Nie Krzyczę
Poszu­kuję, Nie Wierzę -
Ten Sam Sokrates 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 20 lutego 2017, 20:42

Cisza

W tęsknotę otulna
wtu­lona w ciebie
gdzie imię twoje
od­bi­ja się echem
po pus­tych ścianach pokoju
gdzie cisza krzyczy słowa
biorę od­dech głęboki
ule­gam te­mu smutkowi
puk puk...zep­su­ty zamek
ok­na ze stali
pus­te korytarze
puk puk mar­twa cisza.

Odtwórz  

wiersz
zebrał 2 fiszki • 20 lutego 2017, 18:53

nie pytaj

jak płaszcz na me ra­miona
os­nuło się niebo
przeszy­te hu­kiem śmierci
od deszczu po wiatr
nie py­taj mnie gdzie miłość odeszła
dlaczego
tak dziw­nie Bóg urządził
ten nasz słod­ki
świat

nie py­taj mnie o radość
która [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 20 lutego 2017, 18:04

***

Zat­rzy­muje w ser­cu miejsce,
choć nie star­cza na więcej,
miłość prze­pełnia pokój.

Uczu­cia nie pot­rze­bują klamek,
gdy drzwi wciąż otwarte
wy­puszczają je­dynie żal.

Ściany ciągle nie pomalowane
jak­by zab­rakło barw
wy­pełniających za­ległe wyrazy.

Su­fit w ko­lorze błękitu,
na którym myśl jest gwiazdą
błyszczącą dla innych.

Słowa by­wają domem
z bez­pie­czną przystanią,
w ludziach zos­tał klucz. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 20 lutego 2017, 17:13

łzom na przekór

jeśli bar­dzo tęsknisz
znaczy pięknie było
nie smuć
ot­rzyj łzy

wspo­minając z uśmie­chem wróć
do mi­nionych chwil


Cris 19.02.2017r. 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 20 lutego 2017, 14:11
Aktywność

dzisiaj, 18:16lajajaj sko­men­to­wał tek­st Smutek za uśmie­chem kryję.  

dzisiaj, 18:11Asharon sko­men­to­wał tek­st dwudziesty ósmy mar­ca

dzisiaj, 16:58IKW sko­men­to­wał tek­st j'ai écrit à ce [...]

dzisiaj, 15:21eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st pochylanie trzcion­ki' ob­niża po­ziom

dzisiaj, 14:29.Rodia sko­men­to­wał tek­st pochylanie trzcion­ki' ob­niża po­ziom

dzisiaj, 12:16RozaR sko­men­to­wał tek­st Żywot An­tuana

dzisiaj, 12:06wdech sko­men­to­wał tek­st luter od­sta­wił bo­ga by [...]

dzisiaj, 12:05Salomon sko­men­to­wał tek­st Żywot An­tuana

dzisiaj, 11:57LiaMort sko­men­to­wał tek­st Nasz mózg to Wszechświat, [...]

dzisiaj, 11:48Einszton4 sko­men­to­wał tek­st Nasz mózg to Wszechświat, [...]