Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 57665 wierszy.

coś na ząb

uśmiech 

fraszka
zebrała 2 fiszki • 14 grudnia 2017, 11:51

kiedy sen wymyka się nocą

nie mam słów
żeby zro­zumieć całą tą słodycz
połączyć z gorzkim życiem
które jak mówisz
wy­gania ci sny spod poduszki

a po­tem zim­na kołdra
szor­stkie prześcieradło
i ob­ra­zy ma­lowa­ne na suficie

za­miast lampy
ja­kiś cień błyszczy ta­jem­niczo w kącie

czy to jeszcze opa­ry miłości
czy tyl­ko po­wiet­rze drży
przedwczorajsze 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 14 grudnia 2017, 09:04

PARUZJA

Szczerze mówiąc nie oczekiwałem
Na po­now­ne przyjście Chrystusa
Wy­dawało mi się to ta­kie bajkowe
Ale bar­dzo bar­dzo zas­koczył mnie
Bo oso­biście szu­kał i przyszedł
Przyszedł do mnie pod postacią
Mądrej dob­rej i kochającej Kobiety

Jest ta­ki niedoktrynalny
I kom­plet­nie nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 14 grudnia 2017, 08:26

Bezsenność

Nocą nasz świat ma in­ny rytm
pul­su­je i pachnie mrokiem
i in­tymnością niewy­powiada­nych tęsknot…
Znów wiatr od­ga­nia sny
a me­lodią jest dla nies­po­koj­nych myśli
Nie chce żałować
swa­woli słów nieprzemyślanych
Niepo­kor­nych pragnień
co dusze wpędzają
w oniemienie.

Wiatr śpiewa niespokojną [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 14 grudnia 2017, 08:06

zimowe jabłka

grudzień przyszedł zno­wu zbyt wcześnie
ogołocił jarzębi­nom ra­miona
ściął szro­nem wy­bujałe ścieżki
po których wspom­nieniami błądzimy

a mnie się śnią wciąż bez końca
zry­wane twoją dłonią czereśnie
i cisną na us­ta wiersze
jak doj­rzałe sier­pniowe maliny 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 14 grudnia 2017, 08:02

Rzeczy mistyczność

oto człowiek
pół bóg
pół anioł

ob­leczo­ny w ciało
ob­leczo­ny w całun

trzech króli
trzy gwoździe

i opłatek na stole
choć łama­no ciało
za­miast chleba

ty­siące gwiazd co dziś świeci
kiedyś były słońcem

więc skądże mieliśmy wiedzieć
że Hos­tię
którą się składa na usta

trze­ba przyjąć do serca 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 14 grudnia 2017, 07:43

"Na dobranoc"

Sza­ry, spo­wity mro­kiem kąt mo­jego po­koju dos­ko­nale wie...
Ile ra­zy wpat­ry­wałem się w załama­nie ścian mo­jego serca
Kiedy sze­lest liści w og­rodzie jest tak cichy jak głos ptaka
Uwięzione­go mie­dzy niebem a ziemią moich myśli...
Ostatni [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 13 grudnia 2017, 23:43

* * *

Kiedy roz­pa­damy się na mi­liony os­trych kawałków
Ka­leczy­my so­bie ser­ce zbierając ok­ruchy miłości
Niektóre wpadły po­między des­ki i straszą ocza­mi smutku
Poz­bierałaś już pra­wie wszys­tkie szkla­ne krop­le rosy?
Ser­ce nie ruszy z miej­sca bez od­ro­biny życia...
Może przed na­mi in­ne, lep­sze ot­warcie snu?
Zmro­ziłaś je...cze­kając na niemożli­we słowa
Wierzę głębo­ko, że "kres ma swój kres" 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 13 grudnia 2017, 15:16

Mijałem kiedyś taki bar

Bar pod wiaduktem
tu za żółtą firanką
przy­bite twarze
na zeszy­cie dają w palnik

Dis­co polo
przez drzwi wpada
ko­bieta wtu­lona w pi­jac­ki tors
mignęła w drzwiach rozczochrana
w spódni­cy kra­cias­tej na skos

Przed bar wyszedł starzec
i ktoś trzasnął drzwiami
żeby uk­ryć pi­jac­kie dno
w norze
prze­siąkniętej papierosami

Wiaduk­tem prze­jechał pociąg
osobowy
po­der­wały się ptaki
ktoś położył prze­pity życiorys
krwa­we zasłony i drący się pijacy... 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 13 grudnia 2017, 13:50

Podwójne myśli

Dzi­siej­szym błęki­tem nieba
Otu­lasz niczym najlżej­szy koc
Biała chmu­ra na ho­ryzon­cie
Skrzydło Aniołów przypomina
Utu­leniem szarości
mo­jego dzi­siej­sze­go dnia
Zaokien­ny wi­dok po­za
Ob­darty­mi i na­gimi gałęziami

Przy­mykam oczy
i myślę o in­nym niebie
A prze­cież je­dynym
Two­je nocne [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 13 grudnia 2017, 11:57
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 13:03Inmate do­dał no­wy tek­st Nie każde­go stać na [...]

dzisiaj, 11:38LiaMort sko­men­to­wał tek­st Zawsze jest ja­kieś niebo [...]

dzisiaj, 11:34I.Anna sko­men­to­wał tek­st Nie proś o zbyt [...]

dzisiaj, 11:34Oskar Wi­zard sko­men­to­wał tek­st Męskie dzieciństwo... ... od [...]

dzisiaj, 11:29Oskar Wi­zard sko­men­to­wał tek­st Entliczek, pętliczek, za sznur­ki [...]

dzisiaj, 11:29I.Anna do­dał no­wy tek­st Ciemną nocą

dzisiaj, 11:27Oskar Wi­zard sko­men­to­wał tek­st Brak działania nie uwal­nia [...]

dzisiaj, 11:23Naja sko­men­to­wał tek­st Świadomość

dzisiaj, 11:21Oskar Wi­zard sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

dzisiaj, 11:19Oskar Wi­zard sko­men­to­wał tek­st Nic bo­wiem nie czy­ni [...]