Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 57675 wierszy.

Tajemnicze Przesłanie

Uka­załeś się mi Panie
na lus­trza­nej, płyn­nej ścianie
i w przy­tul­nym pokoiku
dziew­czy­ny na czar­no ubranej.

Uka­załeś mi się noca
i przed trwogą uchroniłeś,
gdy mnie sza­rość chciała pożreć
do świata swych snów zaprosiłeś.

I zab­rałeś mnie do ma­giczne­go lasu
na niewiary­god­ny koncert
i dałeś mi na błądze­nie mnóstwo czasu
wiedząc, że drogę od­na­leźć zdążę.

Zaak­cepto­wałeś mnie ta­kiego ja­kim jestem
i poz­wo­liłeś nap­ra­wić mo­je błędy.
Te­raz spo­koj­nie idę i już nie biegnę
tyl­ko rozsądnie roz­ważam którędy. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 16 marca 2018, 21:50

Szesnasty Marca 2018

Mo­je naj­droższe kocha­nie ...
to było uda­ne spotkanie,
które­go obo­je tak bardzo
te­raz potrzebowaliśmy.

Zbyt długo się nie widzieliśmy
i dla­tego nasz te­lefo­niczny kontakt
często sta­wał się skomplikowany
i kończył moc­nym zdenerwowaniem.

Dziś zno­wu Cię zobaczyłem,
spoj­rzałem w twe oczy i [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 16 marca 2018, 20:15

para para

idę się zdrzemnąć
w cza­sie deszczu
mam mok­re sny
pa­ra parasoli 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 16 marca 2018, 16:00

Antalaista

Ka­minondża ala­bas­tra płyn do my­cia naczyń hi­gienia myd­lasta z ludzkiego mięsa
czy to może być McDonald
at­ra­wanis­ta ko­lek­cja naczyń zu­pa z mięsa jażyno­wa wodnista
ko­cioł zespół fo­tog­rafów kręci­my pornusa
zdjęcia je­den siada wy­siad­ka - zespół downa [...] — czytaj całość

wiersz • 16 marca 2018, 13:28

Taniec

Jest dzień
Mam więc światło
Wodę ptaków śpiew
Zbocza i szczy­ty gór
A przed ni­mi rozkolorowanych
Or­chi­dei na pa­rape­tach chór
Pra­wie więc wszys­tko czego
Potrzebuje

A ja jeszcze
Tańczę tańczę tańczę
Obej­mując szczęście w eufo­rii wiruje
Tak cze­kam na cud
Więc ciebie
Kiedy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 16 marca 2018, 11:48

***

Jes­tem na wy­ciągnięcie
twoich rąk
na od­ległość ust
dźwiękiem szeptu
na gra­nicy naszych serc
jed­nym rytmem
tęsknotą wołam cię
za­bierz mnie tam
gdzie two­je bi­cie serca
i drżenie twoich rąk
ukołysze mo­je serce
snem wie­cznej miłości

Odtwórz  

wiersz
zebrał 6 fiszek • 16 marca 2018, 11:33

Nielot

dawni
dalecy
wspo­minam was raz ostatni

bo już pra­wie jes­tem człowiek
z blas­ku księżyca
z komet
meteorów

śmierć się wy­pasa na grobach
drze­wa w mych og­ro­dach ob­darła
z liści i kwiatów

lecz ja ser­ce otwieram
i idę
do­nikąd da­lej

do ciała wiążąc nadziei żagle

bo dusza
to anioł w człowieku

nieskrzydlaty 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 16 marca 2018, 09:17

fyrfle dzieciom na Wielkanoc

Kot­ka Ci­ri i jeż Barnaba
Pos­ta­nowi­li urządzić Wielkanoc
Dla zwierzątek z Pla­cu Lacha
Więc chodzi­li od zag­ro­dy do zagrody
I zap­rasza­li zwierzątka na bal
Naj­pierw poszli do kurnika
I o swoim po­myśle powiedzieli
Ko­guto­wi Łyliamo­wi i ko­koszce Gertrudzie
I tą [...] — czytaj całość

wiersz • 16 marca 2018, 09:04

Wena Joanna

Gdy w mych żyłach płynie lód,
wściekłym by­kom daję radę.
Gdy mnie ból po­wala z nóg ...
wte­dy nig­dy się nie kładę.

Gdy Cię widzę, lód topnieje,
byków nie ma, w żyłach grzeje.
Ból od­chodzi i się rodzi ...
NADZIEJA ...

Nadzieja, że kiedyś przyj­dzie ten dzień,
w którym poślu­bię Cię
i wniknę po­między twe no­gi, doz­nając ...
SPEŁNIENIA.

* Dla Joasi * 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 15 marca 2018, 22:20

+ Świnie W Kotlinie +

Ob­co­wałem ze świniami
gdy pra­cowałem w Kot­li­nie ...
u fa­ceta, co hodował
na swej far­mie te świnie.

Ha­rowałem dwa miesiące
w ich ohyd­nym fetorze
kiedy często było nawet
mi­nus trzy­naście na dworze.

I łapałem ja te świnie
i przez mu­rek przerzucałem,
gdy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 15 marca 2018, 21:37
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 23:46Żelek sko­men­to­wał tek­st Niespodziewane niekiedy le­piej zap­la­nuje [...]

wczoraj, 23:18♥. Ska­lon A.M sko­men­to­wał tek­st Czasem by­wa tak, że [...]

wczoraj, 23:16♥. Ska­lon A.M do­dał no­wy tek­st Miałam w życiu ta­ki [...]

wczoraj, 22:34Logos do­dał no­wy tek­st Pamiętaj, będąc na ka­ruze­li [...]

wczoraj, 22:32marka do­dał no­wy tek­st Lipy rzu­cały liście pod [...]

wczoraj, 22:28Moon G do­dał no­wy tek­st Czasem by­wa tak, że [...]

wczoraj, 22:17granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st On mnie trzy­mał na [...]

wczoraj, 22:14granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st Nie czu­je upływające­go cza­su Do­piero [...]

wczoraj, 22:06Quanti18 do­dał no­wy tek­st Jak już po­wie­działeś 'a' [...]

wczoraj, 21:46Moon G sko­men­to­wał tek­st Cztery Fak­ty O Ciem­ności