Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 57190 wierszy.

noc o

idę spać
ale za­nim pójdę
proszę, wejdź we mnie na mo­ment
i powiedz
co ty widzisz we mnie
bo ja czuję tyl­ko ciemność 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 19 sierpnia 2017, 22:21

Na wyrocznię

Tak na prawdę to ra­zem z dziećmi po­kuto­waliśmy za grzechy tej dur­nej górki niepo­hamo­wanej w wyuz­da­niu
nie­chaj te­raz po­kutu­je sa­ma za siebie
za to że ma­nipu­lowała zakonnikami [...] — czytaj całość

fraszka • 19 sierpnia 2017, 18:57

Za to że mnie nie ugniatasz

Dzi­siaj mi się wyśniło przypadkiem
że właśnie do was biegnę
mo­je dziatki
z koszem do­rod­nych jabłek
po­malo­wanych pur­purą jesieni

z mis­ternie haf­to­wanym
kłosem pow­szechne­go chleba
na śnieżno­białej pościeli
ko­lorem po­god­ne­go nieba

wspi­nającą się al­kową
wąskiej [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 19 sierpnia 2017, 18:50

Twoje łzy

Two­je łzy są niczym mor­ska bry­za
mus­kająca ciepłym do­tykiem roz­pa­mięty­wanie
aż do chwi­li kiedy poczu­cie winy
na fa­lach wspom­nień nie odpłynie w nieznane

Tyl­ko to­bie wol­no bez ograniczeń
sur­fo­wać na ich fali
dopóty [...] — czytaj całość

wiersz • 19 sierpnia 2017, 18:36

* * *

Nig­dy nie zro­zumiesz
zbłąka­nej duszy wędrow­cze
tak zu­pełnie
do końca
ona jest płochli­wa
i krucha
dla siebie sa­mej mil­cząca

W świet­le księżyca
wal­ca wyg­ry­wa na har­fie
w pochmur­ny dzień
z wiat­rem tańczy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 19 sierpnia 2017, 18:04

Zapomnieni

Wiel­cy i wspaniali
Przez wielu wychwalani
Kiedyś na podestach
Dzi­siaj zapomnieni

Czy ktoś jeszcze o nich pa­mięta ?
tak! Jest ktoś,
zbliża sie z daleka,
ktoż to taki?
To tyl­ko śmierć. 

wiersz • 19 sierpnia 2017, 17:42

Para

Sza­len­stwo z ob­le­dem sie dzi­siaj zmie­sza­lo mi­mo ze sza­len­stwo ob­le­du nie chcialo
Lecz tak to cza­sem by­wa fatalnie
Ze jed­no bez dru­giego nie zy­je zwyczajnie. 

wiersz • 19 sierpnia 2017, 17:39

***

Po dwudzies­tu sied­miolet­niej
niep­rzes­pa­nej no­cy
pod­czas gdy sta­ruszek czas
cier­pli­wie przys­ta­je
 a w  zwier­ciad­le parafrazy
 
  uk­radkiem się przegląda
 przy­ja­ciółka wie­czność
piszę co następu­je
nie ilość kart pac­jen­ta
 na­wy­ko­wo pod­bi­ja­nych
by­wa w ce­nie
lecz ich ja­kość [...] — czytaj całość

wiersz • 19 sierpnia 2017, 17:37

Muza

Jes­tes moim natchnieniem?
Jes­tes we­na czy zludzeniem?
Czy pot­wier­dza to twe istnienie?
Czy bez Ciebie oszaleje?
Bo ja bez Ciebie te­go nie czuje
Z dwoj­ki ja­koby jed­ne­go brakuje
Czas wiel­kie ma dla nas znaczenie
Liczy­my ze uwol­ni nasze pragnienie
Lecz kwes­tia waz­niej­sza to nasze serce
Czy dru­giej oso­bie od­po­wie w podziece
Czy nie za wiele wymagamy
Bo kwes­tia straszniej­sza to nasze rany. 

wiersz • 19 sierpnia 2017, 17:37

Domokrążca

Był so­bie
młodo­ciany do­no­si­ciel
za którym go­nił
szczebrzeszyński
króliczek
ze ścięgnem
na­ciągniętym
czer­wo­nym

był on królem przekrętu
za­kocha­nym w fejk niusie
n a przed­mieściach
w po­siadłości le­wej renty
wieleb­ne­go mamony

bo­ga­ty biedak
wzbo­ga­co­ny przekrętem
ducho­wy żebrak

pos­po­lity
zdrajca 

wiersz • 19 sierpnia 2017, 17:20
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 00:21Dr Ta­wian Stam­buła sko­men­to­wał tek­st Gdyby nie gra­witac­ja, nie [...]

dzisiaj, 00:15Paladin sko­men­to­wał tek­st Lubię myśleć, o od­ległych [...]

dzisiaj, 00:11Dr Ta­wian Stam­buła sko­men­to­wał tek­st Lubię myśleć, o od­ległych [...]

dzisiaj, 00:10lizzie sko­men­to­wał tek­st Poeta to dziec­ko, które [...]

dzisiaj, 00:04Paladin sko­men­to­wał tek­st Lubię myśleć, o od­ległych [...]

dzisiaj, 00:00MyArczi sko­men­to­wał tek­st Poeta to dziec­ko, które [...]

wczoraj, 23:59lizzie sko­men­to­wał tek­st Poeta to dziec­ko, które [...]

wczoraj, 23:59Dr Ta­wian Stam­buła sko­men­to­wał tek­st Lubię myśleć, o od­ległych [...]

wczoraj, 23:58lizzie sko­men­to­wał tek­st Poeta to dziec­ko, które [...]

wczoraj, 23:56MyArczi sko­men­to­wał tek­st Poeta to dziec­ko, które [...]