Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 56920 wierszy.

Tylko tyle

Możesz mi odeb­rać wszystko
bo wspom­nienia się starzeją
ale proszę cię zos­taw mi...
two­je ciało, twoją wzajemność
twoją szcze­rość, two­je poświęcenie
ten in­tensyw­ny uścisk, te łzy
te uczu­cie szczęścia
a za to ...od­bierz mi
złość i brak nadziei
od­bierz mi krzyki, [...] — czytaj całość

wiersz • wczoraj, 08:35

powrót

jes­tem ptakiem
unoszę się w przestworzach
lecę po­nad domami
błądzę w chmurach
łapię wiatr
wiatr w żagle
unoszę się
(lecę na wschód)
Boże, a jak spadnę…?
wiem, będę
będę się trzymał
trzy­mał blis­ko ziemi
al­bo lepiej
le­piej wyląduję
dość tego
te­go latania
te­raz pójdę pieszo
cieka­we gdzie zajdę?
może do Ciebie?
ale czy mi otworzysz?
nie wiem… może
może poczekam
pocze­kam pod drzwiami
ob­le­ciałem całą ziemię
i jes­tem z powrotem 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 08:11

prośba

kiedy w chłod­nym spojrzeniu
stop­nieje wspom­nień szron
nie przychodź pod mój dom
w bo­les­nej ko­sa pieśni
i nie nie na­dawaj imion
niena­rodzo­nym snom

a gdy płacząca wierzba
zak­ry­je nasze oczy
zieloną wios­ny mgłą

wróć jak­by czas nie istniał
pod ska­leczo­ny dąb
i za­bierz mnie jak dawniej
na kon­wa­liowe ścieżki 

wiersz
zebrał 9 fiszek • wczoraj, 07:26

Ćmy

kiedyś godzi­nami wpat­ry­wani
w siebie
dziś
jed­nym spojrzeniem
od­bieram ciebie
samemu
sobie
odległe
ciężkie od­dechy jak takty
w ra­mionach na wpół otwarych
cier­piąc jak ćmy
za poz­ba­wieniem szansy
tęskno­ty is­krą wieczną
ucieka­my chwilą
obecnie
śniąc sen
który nie ma końca 

erotyk
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 04:30

Na despotkę.

Chwy­ta za aortę
i mówi pier dolę. 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 01:40

Poprawność

Jes­teś aż tak pop­rawny
Że stałeś się nie­czuły
I tępy
Więc mam pra­wo
Chwy­cić cię za kark
Roz­dra­pać ci oczy
I po­kazać
Skąd płynie krew 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 23:32

* * *

skusze się cza­sem
i jes­tem skucha
sku­piona na so­bie
ni­ko­go nie słucham
mój auto­rytet
w lus­tra od­bi­ciu
kielich gorzały
mnie trzy­ma przy życiu

kon­cen­truj się na mnie
dop­ra­wiaj mi ro­gi
ja jes­tem bo­gata
ty jes­teś ubo­gi
masz forsę i mo­ce
by wy­wieść mnie w las
a [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 13 fiszek • przedwczoraj, 20:15

Róże i ciernie

gdy ci się przypomnę
nie szu­kaj rozłąki

nie odpędzaj ser­ca niewoli

bo ta tęsknota
choć tak okrutna
i sieroca

mnie tak sa­mo boli

zacho­waj listy
w dy­gocących niosąc je dłoniach

niech sze­leszczą wiernie

że to na pa­miątkę po mnie
róże zak­witły w twoim ogrodzie

i ciernie 

wiersz
zebrał 8 fiszek • przedwczoraj, 19:51

krótki wiersz o spóźnieniach

odkąd nikt nie zdążył
złapać cię za rękę
za­nim na­pisałeś os­tatni
pożeg­nalny list

wiem
że śmierć
można człowieko­wi przynieść
tak na co dzień - 

w zim­nym spojrzeniu

kiedy trze­ba było
pod­pa­lić swoją duszę 

wiersz
zebrał 6 fiszek • przedwczoraj, 19:47

...

sza­rość dnia
szor­stkość nieutu­lonych nad­gar­stków
zdziera­nych dla nieba
by niebieściło nieus­tannie z nadzieją
aż za­wiśnie księżyc jak paz­no­kieć ol­brzy­ma
(w)ska­zujący nas na sa­mych siebie

noc jest zat­ra­ceniem
we mgle świ­tu za­suszo­ny pocałunek 

wiersz
zebrał 2 fiszki • przedwczoraj, 16:59
Aktywność

wczoraj, 23:47fyrfle wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 23:47fyrfle wy­powie­dział się w wątku Neologizmy

wczoraj, 23:06Pankreator sko­men­to­wał tek­st zazdroszczę pta­kom za­pachu po­wiet­rza [...]

wczoraj, 22:59PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st ...najtrudniej zwy­cieżyć sa­mego siebie..  

wczoraj, 22:53PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Na lu­bienie trze­ba so­bie [...]

wczoraj, 22:42szpiek sko­men­to­wał tek­st O his­to­rii, pat­riotyz­mie i [...]

wczoraj, 22:39Żółty sko­men­to­wał tek­st zazdroszczę pta­kom za­pachu po­wiet­rza [...]

wczoraj, 22:34Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Podobno miłość jest śle­pa [...]

wczoraj, 22:22stepbyson sko­men­to­wał tek­st Sztuka pow­sta­je pod wpływem [...]

wczoraj, 22:21Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia