Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 57675 wierszy.

Jesteś Moim Bogiem

Jes­teś moim Bogiem,
pięknym, młodym aniołem.
Owładnęłaś moją duszę
swą urodą i ciałem.

Od mo­men­tu gdy się w Tobie
całym ser­cem zakochałem,
lep­szym życie me się stało
i się z piekła wyrwałem.

Mam twój ob­raz przed oczyma
w każdej dnia se­kun­dzie, skar­bie ...
Jes­teś cud­na, ma jedyna
i się wciąż o Ciebie mar­twię ...

Już nie mogę żyć bez Ciebie
i już te­raz wszys­tko zrobię
by za­mie­szkać z tobą w Niebie,
bo Ty jes­teś moim Bogiem.

* Dla Joasi * 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 07:13

Pustka

Jes­tem ni­kim
Siedzę w kącie
Pa­da światło ale
Ono tyl­ko zaśle­pia prawdę
Siedzę i cze­kam aż ktoś na­pisze
Za­pyta z ko­pyta jak u ciebie
Jak to zro­bi to go niena­widzę
Ucie­czka nie po­maga ale cho­ciaż
Na chwi­le to tak nic nie ro­bienie
Myśle­nie to czy­ność ale niewystarczy
Ta czyn­ność choć jest naj­ważniej­sza
To nie wys­tar­czy a dzi­siaj już na­wet
Się nie liczy i nic nie znaczy 

wiersz • 17 marca 2018, 23:56

Poranek

Choć po­ranków to ja szczerze niena­widzę
Choć po­ran­kiem po­wiet­rze rześkie
Choć pta­ki po cichu śpiewają
Choć jeszcze ludzi mało
Choć cisza jest piękna
To i tak da­lej wstać niemogę 

wiersz • 17 marca 2018, 23:49

Miłość

Miłość niema
Miłości pieniądzach ludzi za­ginęła
Miłości niema
Miłość w niena­wiści nie raz zginęła
Miłości niema
Miłość zaz­drości za­ginęła
Miłości niema
Bo daw­no zginęła 

wiersz • 17 marca 2018, 23:42

Łódź uczuć

Choć przes­trzeń og­romna
Pus­tka ma­lut­ka A ja czuję
Się wiel­ka jak łódka widzę
Pus­tkę tam gdzie spoj­rzę
A od przes­trze­ni dużej
Led­wo odycham pra­wie
Się duszę choć czu­je się
Wiel­ka jak łódka to wciąż
Jes­tem za malutka 

wiersz • 17 marca 2018, 23:35

szklana pula

czuję się jak palec
bez ręki
gdy wśród noc­nej ciszy
głos mnie zawodzi 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 17 marca 2018, 19:28

Polszczyzna - Dziwaczyzna

Sko­ro każdy kraj ma stolicę
to cze­mu nie ma stolca?

Czy sto­lica nie jest może stol­ca rodza­jem żeńskim?

Czy można taką kobitę,
co stoły ro­bić mogła
naz­wać sto­licą a chłopa stolcem,
sko­ro jest w rodza­ju męskim? 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 17 marca 2018, 17:22

Są ścieżki myszy
Które ścieżka­mi kotów
Na ścieżkach wiosny 

haiku • 17 marca 2018, 14:38

***

I zno­wu prze­konałam się,
że naj­piękniej­sze wier­sze
pisze sa­mo życie.

Os­tatnio jest to krótka for­ma,
zwięzła, moc­na i poruszająca
– Two­je imię… 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 17 marca 2018, 12:49

KREW I CIEMNOŚĆ (piosenka)

Wy­kona­nie : 
Odtwórz
I. Dziec­ko wysłane tam, na wojnę ...
ku­la przeszy­wa młodą pierś ...
tu ważne gadów są pieniądze
i niewin­ności krwa­wa śmierć.

Zrodzo­ny z grzechu w bezmyślności
wciąż po tym świecie błąkam się,
ciem­ność przeszyła mnie do [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 17 marca 2018, 11:12
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 23:46Żelek sko­men­to­wał tek­st Niespodziewane niekiedy le­piej zap­la­nuje [...]

wczoraj, 23:18♥. Ska­lon A.M sko­men­to­wał tek­st Czasem by­wa tak, że [...]

wczoraj, 23:16♥. Ska­lon A.M do­dał no­wy tek­st Miałam w życiu ta­ki [...]

wczoraj, 22:34Logos do­dał no­wy tek­st Pamiętaj, będąc na ka­ruze­li [...]

wczoraj, 22:32marka do­dał no­wy tek­st Lipy rzu­cały liście pod [...]

wczoraj, 22:28Moon G do­dał no­wy tek­st Czasem by­wa tak, że [...]

wczoraj, 22:17granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st On mnie trzy­mał na [...]

wczoraj, 22:14granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st Nie czu­je upływające­go cza­su Do­piero [...]

wczoraj, 22:06Quanti18 do­dał no­wy tek­st Jak już po­wie­działeś 'a' [...]

wczoraj, 21:46Moon G sko­men­to­wał tek­st Cztery Fak­ty O Ciem­ności