Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 58506 wierszy.

Nad Renem

Po woj­nie nas­tała cisza
I trwa do te­raz
Cza­sami ktoś za­cyto­wał Schil­le­ra
Al­bo po cichu Goethego
Niedługo jed­nak młodzi Niem­cy
Zaczęli pi­sać coś co trud­no określić
Ein neuer Weg co nie ma opar­cia w przeszłości
Dla mnie na tej ziemi nas­tała cisza
Która trwa do teraz 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 12 grudnia 2018, 08:11

Jak po ziemi ziemia

Jak jechać w zna­ne piękne
Jak pok­ruszyć lęk Stachurą
Jak wzruszyć Myszkowskim
I spadł śnieg z chmur
A ka­mień opuścił piersi
Więc uczy­nić ze szklan­ki ka­wy święto
Ki­wać głowę w takt łomo­tu dźwięku bluesa
Nim przyjdziesz
Się uśmiechniesz
Złączy­my się w pocałunek
Przy­tule­nie pieszczotę
Wy­pełni­my kuchnię słowem i śmiechem
Zab­rzmią dzwon­ki telefonów
Łącząc
Że za­palą nam jed­nak znicz na grobie 

wiersz • 12 grudnia 2018, 06:20

Żniwiarze poziemia

Na szczęście bie­rze­my piękno świata
W swo­je pragnące ra­dości ręce
Wchodząc głowa­mi w przestrzeń
I po­myśleć że nikt ci nie mówił
Że uśmiech masz najszczęśliwszy
Na naj­piękniej­szej twarzy
Że pier­si masz najrozkoszniejsze
Naj­bar­dziej poetyc­kie niczym
Włosy up­leść z przej­rzys­tości Adriatyku
Gdzieś [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 12 grudnia 2018, 06:16

Cyrograf poziemnego

Ach gdy­bym mógł cy­rog­raf Bo­gu podpisać
To od­dałbym mu duszę
I trochę we­ny wymieniłbym
Na no­we ra­baty w Je­go raju
A w za­mian bym trochę namieszał
Więc Sted by wciąż tłumaczył Borgesa
Poświatow­skiej ser­ce biło jak dzwony
Wieczorem [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 12 grudnia 2018, 06:12

W STRONĘ POZIEMIA

Pru­jemy ek­spresówką w bo­gac­two przestrzeni
I wspo­mina­my jak pew­na artystka
Ob­ra­ziła się na mnie ob­razą sromotną
Taką wiej­ską pros­to spod
Małomias­teczko­wego powiatu
Ale z go­tyc­kim kościołem
Gdym na­pisał że twórczynie
Wed­le piętnas­tej kulą ego po sobie
I po­kor­nieją w obliczu [...] — czytaj całość

wiersz • 12 grudnia 2018, 06:05

Gość mało chciany

Na sto­le leży miś
z za­puszczoną brodą

Uszat­ku, może poszedłbyś do fryzjera?
życzli­wie proponuję
ale on za­pala papierosa
siada w fo­telu i oponuje

"Chy­ba Bóg cię opuścił, jas­na cholera!"
Odzy­wa się zuchwa­le a po cza­sie dodaje
"Co z ciebie za przy­jaciel-?- że flachy
nie pos­ta­wi na przywitanie
por­nosów ko­lek­cji na półce nie ma
ani bi­tej śmieta­ny do sta­tys­tyczne­go chleba

Na tap­cza­nie sie­dzi miś
z założoną na nogę nogą
sie­dzi i pat­rzy w su­fit z wielką trwogą... 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 11 grudnia 2018, 22:05

wiesz

nie zwykłem używać znaków
in­terpun­kcyj­nych
więc nie 
czy py­tam, oświad­czam czy

światło ma ko­lor śmier­ci
miłość ciem­ności
my
gdzieś po­za tym wszys­tkim

chodzi­my po łąkach
nad, po rze­kach które is­tnieją
tyl­ko w snach

ma miej­sce
miłość 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 11 grudnia 2018, 20:54

Jestem

Mu­se - 'I be­long to you'
Odtwórz
Mot­to: „How much pain has crac­ked your soul?
How much lo­ve would ma­ke you whole?”


między tęsknotami
otu­lona tyl­ko Twoimi słowami
nieśmiało kocham

sa­ma daję ci tę moc
możesz mnie zra­nić
tak blis­ko jes­teś
na wy­ciągnięcie serca

znów za­nurzam się więc
w tej ot­chłani
nie czując granic
nie pragnąc w za­mian nic
tyl­ko te­go szeptu
w ciemną noc bezgwiezdną
Jestem
i by to słowo wcielo­ne
zas­kle­piło rany
na zawsze 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 11 grudnia 2018, 20:53

***

Pod dachem z gwiazd
bezkarnie
gwałciłeś mo­je imię

Zbyt ciężka,
mil­czałam
utu­lona do snu
w kołys­ce z twych ramion

Czas,
zap­la­tał war­kocze smutku
ścierając z podłogi
śla­dy krwi

Po­zory zos­tały zachowane 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 11 grudnia 2018, 14:01

30 czerwca?

Nie umiem spać
Bo wyob­rażam so­bie Two­je us­ta
Na mo­jej szyi
De­likat­ne jak płat­ki śniegu
Które widzę za ok­nem
I tęsknię za ich do­tykiem
Które­go doświad­czyłam
Ale ciągle mi mało 

erotyk
zebrał 4 fiszki • 10 grudnia 2018, 21:36
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 16:58motylek96 do­dał no­wy tek­st Stracony czas jest nieod­wra­cal­ny, [...]

dzisiaj, 14:55wonderful348 do­dał no­wy tek­st Wiem jak trud­no jest [...]

dzisiaj, 14:52carolyna sko­men­to­wał tek­st mogłabym usiąść i płakać ale [...]

dzisiaj, 14:42Eufemia do­dał no­wy tek­st Wszystko jest po coś [...]

dzisiaj, 14:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st mogłabym usiąść i płakać ale [...]

dzisiaj, 14:07carolyna sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 13:30AnnMaria do­dał no­wy tek­st Cierpienie uczy po­kory.  

dzisiaj, 12:59RozaR sko­men­to­wał tek­st Humoreska nie­dziel­na

dzisiaj, 10:39piórem2 sko­men­to­wał tek­st Miej od­wagę wrzu­cić do [...]