Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 57398 wierszy.

spóźnieni

po­nad czasem
roz­chodzi­my się
trzymając
włas­nych wskazówek 

wiersz
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 17:11

bądź mi

Dro­go,
bądź mi przy­jaciółką, bliską i radosną
nie ska­zuj na krocze­nie łat­we w dół
a w górę,
niech dro­ga będzie ciężka
i nie po­zos­ta­wiaj mnie na szczy­cie
a wska­zuj że to jeszcze nie ko­niec
bym nie osiadła na pus­tym gnieżdzie,
a szu­kała ludzi w pod,ziemiach ukrytych. 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 17:03

f.

nie zno­sisz f. sinatry
i jes­teś tak sa­mo ka­putt jak ja
wszys­tko zdążyli po­wie­dzieć poeci
w swoich krótkich życiach
a zastępy muszek bezowocnie
wróciły do chmary

lecz po­zos­tała jeszcze nadzieja
że w os­tatniej godzinie
ukarze się nam historia
browsera

*błąd zamierzony 

wiersz • wczoraj, 16:04

trik tak

miłość nie zna się na ludziach
nie zna się na­wet na zegarku
to na którą się umawimy
na którą bądź
będę 

erotyk
zebrał 7 fiszek • wczoraj, 09:28

Zło na bakier

Wy­bierając drogę na skróty
le­piej iść po bezdrożach
mając żwir pod nogami
bądź zwykły suchy piasek
al­bo pył, roz­dmuchi­wany przez wiatr
war­to jed­nak przy tym wiedzieć
w ja­kim idziemy kierunku
bo gdy zo­baczy­my znak skręć w lewo
to żebyśmy nie pog­na­li pędzieni wiatrem
po al­ma­nach sta­rych fos, błota i sta­rych plandek
gdyż wte­dy ob­ra­cając się za siebie
dos­trzeżemy drogę, którą szliśmy wcześniej
lecz po­wiemy do siebie
to za da­leko, tam nie skręce 

wiersz • wczoraj, 07:14

kiełki

jeszcze w ziemi nic nie zasiane
a już chcesz całe pole
duecić 

wiersz • wczoraj, 03:28

Grawitacja

Dopóki tu jesteś
Przy­ciągam wszys­tkie nieszczęscia
I nie wiem jak długo jeszcze
Dam radę od­bi­jać się od ścian
W amo­ku przez dni godzin chodzę
Od­dycham ale jak­by gdzieś tam
Jak­by ten ob­szar się skurczył
Ten który dob­rze znam
I mo­je płuca zam­knęły sie na oddech
A pal­ce drętwiały
Na samą myśl o dotyku
Nie liczę już ran
Ot­wierających się po­woli
W moim sercu
Ciąży mi gra­witac­ja dusz

https://youtu.be/A9j6zEbA9mo 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 23:34

dzis

dziś pat­rząc w przyszłość swoja
widzę tam pos­tać zamgloną
lecz na pew­no Twoją
pos­tać tak bar­wną i tak ro­ześmianą
bliską me­mu ser­cu i tak bar­dzo zwa­riowaną
bo jed­nak lo­su nie zna­ne są ko­leje
jes­teś tak piękna ja na Twoim pun­kcie
na­pew­no osza­leje
bo ja ido­ta tak bar­dzo zwariowany
to jes­tem moc­no w To­bie zakochany 

wiersz • przedwczoraj, 22:47

kinestezja

tracę przez ciebie zmysły..
czuję tyl­ko
dotyk 

wiersz • przedwczoraj, 22:31

chodźmy spać

umiera się wiele razy
czy chcesz przeżyć ze mną swój pier­wszy raz?  

erotyk
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 21:03
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 03:17pandayoo do­dał no­wy tek­st Tak się nie ro­bi

dzisiaj, 03:12pandayoo do­dał no­wy tek­st Mordę drzesz

dzisiaj, 01:08Cambel do­dał no­wy tek­st Kiedy zro­zumiesz, że to [...]

dzisiaj, 00:08William do­dał no­wy tek­st Ten sys­tem to per­pe­tuum [...]

wczoraj, 23:51Irracja sko­men­to­wał tek­st wiara w cu­da do­wodzi

wczoraj, 23:45Irracja sko­men­to­wał tek­st człowiek - is­to­ta Bo­ga

wczoraj, 23:34yestem sko­men­to­wał tek­st trik tak

wczoraj, 23:33LenaK do­dał no­wy tek­st - Dlacze­go odmówiłaś? - Bo [...]

wczoraj, 23:30Kamila 6 do­dał no­wy tek­st Jeśli po­konasz to, co [...]