Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 57675 wierszy.

Oddalenie

Gdy zbliżymy się
na od­ległość palców, tych sa­mych,
którym nie będzie da­ne się spleść.
Wte­dy upew­nię się,
że nic już nie zburzy granicy,
którą będzie trwa­nie
w bo­les­nym oddaleniu… 

wiersz
zebrał 2 fiszki • przedwczoraj, 21:37

(4II-18III) do M

Pat­rzę w lustro
Na włas­ne od­bi­cie
I tyl­ko bla­de oczy
Nieobec­ne, zmęczo­ne, matowe
Pus­te

Pat­rzę w su­fit
Na żałość włas­ne­go życia
I tyl­ko biała pla­ma
Bez­sensow­na, trwała, wszecho­bec­na
Pusta

Pat­rzę w serce
Na własną ni­cość
I tylko [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 21:28

* * *

cier­pli­wie cze­kam aż
wy­paru­jesz z moich komórek
z porów skóry kropelkami
sta­niesz sie rosą na trawie
i zgi­niesz zgi­niesz na marne
w którymś ust oceanie 

wiersz
zebrał 2 fiszki • przedwczoraj, 16:52

NIEDZIELA

Jes­tem tle­nem ty­siąca sosen
I ete­rią pięciu ty­sięcy tworzących
Lasów zdrój drzew

Jes­tem żyz­nym deszczem
Ty­siąc pustyni
W mi­liar­dy kłosów zbóż
I win­nych gron przemieniłem

Roz­daję wszys­tkie pieniądze
I sza­ty oddałem
Prze­mieniłem wiele więc
Wiele łez w szczęścia grymas
Znaczy w śmiech

Pod­po­wie­działem tak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • przedwczoraj, 15:27

+ Moja Modlitwa +

Słowa : Brat Izaak OFM
Mu­zyka : Moon G Ne­verhood (Ja)
Op­ra­cowa­nie te­ledys­ku : Ag­nie­szka Gil
Odtwórz
Spro­wadziłeś wszys­tkie przepisy
i wszys­tkie przykazania,
spro­wadziłeś całe pra­wo do jed­ne­go - MIŁOŚCI.

Prze­bywałeś nie tyl­ko z uczonymi
i nie tyl­ko ze szlachetnymi,
przebywałeś [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 15:22

Melodia serc ღ

Na­daj naszym ser­com od­po­wied­nich czułych rytmów ton
zaufaj mi wkładając czu­le w moją,swoją de­likatną dłoń,
pod­daj się ma­gii moich dłoni sunących po Twoim ciele
wyg­ry­wających so­naty miłos­ne dla Ciebie mój Aniele.
Przy­tul się do mnie mocno [...] — czytaj całość

wiersz • przedwczoraj, 10:27

Nadzieja...dla"NICH"

Prze­mie­rzam przez życie
po­między dwo­ma światami,
zmęczo­ny zgiełkiem dni,
szu­kając myśli uko­jenia nocami.
Kim jestem?
te­go tak na prawdę nikt nie wie...
sta­ram się być lepszym,
na co dzień wzbo­gacam siebie.
Na pew­no zbyt wrażliwy,
z ser­cem na dłoni i otwarty,
niezrozumiały [...] — czytaj całość

wiersz • przedwczoraj, 10:26

Na Pomaganie

Stał i pat­rzył spokojnie
jak krew z niego wypływa,
gdy mu zro­bił nożem w głowie
te ot­wo­ry, obyd­wa ...

Mu­sisz wie­dzieć kochanie,
że zaw­sze gdy mnie ranisz
to ta­kie myśli w mej głowie
pow­stają na po­maga­nie ... 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 09:58

Gardenia

Mówisz,
Weź się w garść
Tak by w za­ciśniętej dłoni
Zmieścić cały świat

Smu­tek, stres, łzy
Wszys­tko co nie w czas

Mówisz,
Poszu­kaj sen­su i celu
Na­wet tam gdzie go brak

Po­każ światu,
Że jeszcze coś jesteś [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • przedwczoraj, 09:13

RPA

Oto eksperyment

black and white

na do­le Afryki

państwo no­wo zrodzone


Oto stan rzeczy

co wy­powie­dzieć nie można

że mor­dują w miesiącu

około tysiąca


Oto rasiści

wte­dy czy teraz

kto liczy tam trupy

łez i krwi kałuże


Oto diamenty

I kas­ta światowa

głupim ideały

tam śmierć dla [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • przedwczoraj, 08:07
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 23:46Żelek sko­men­to­wał tek­st Niespodziewane niekiedy le­piej zap­la­nuje [...]

wczoraj, 23:18♥. Ska­lon A.M sko­men­to­wał tek­st Czasem by­wa tak, że [...]

wczoraj, 23:16♥. Ska­lon A.M do­dał no­wy tek­st Miałam w życiu ta­ki [...]

wczoraj, 22:34Logos do­dał no­wy tek­st Pamiętaj, będąc na ka­ruze­li [...]

wczoraj, 22:32marka do­dał no­wy tek­st Lipy rzu­cały liście pod [...]

wczoraj, 22:28Moon G do­dał no­wy tek­st Czasem by­wa tak, że [...]

wczoraj, 22:17granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st On mnie trzy­mał na [...]

wczoraj, 22:14granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st Nie czu­je upływające­go cza­su Do­piero [...]

wczoraj, 22:06Quanti18 do­dał no­wy tek­st Jak już po­wie­działeś 'a' [...]

wczoraj, 21:46Moon G sko­men­to­wał tek­st Cztery Fak­ty O Ciem­ności