Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 57246 wierszy.

Wieczorny koncert

Wokół słychać tyl­ko gra­nie
w noc sier­pniową po­ciera­niem
tych rączych skrzy­dełek

skrzyp­ce dźwięczą
w swej sym­fo­nii
 [...] — czytaj całość

wiersz • wczoraj, 22:07

* * *

wpół do piątej
naj­ciem­niej­sza z uczuć
pi­je kawę

nie pro­ponuję cukru
bo lu­bi podskakiwać
jak małolat

naj­le­piej budzić się tuż po
ale jeszcze nim spadnie
nadzieja

roz­puszczająca się adek­watnie
jak kawa 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 21:40

(...) z nieodzowności.

mu­sisz o mnie zapomnieć

bo we mnie wciąż
zbyt wiele końców
świata

niż życia 

wiersz
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 20:45

M.

znam sze­lest kart naszej powieści
aż do os­tatniej stro­ny
księgi na­pisa­nej przez życie

i gdziekol­wiek za swym lo­sem pójdę
w księżycową wpat­rując się dal

w og­ro­dach poezji
pośród poematów ludzkich słów
two­je imię będzie zawsze

je­dynym języ­kiem moich ust 

wiersz
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 20:29

(...) zbyt wiele czerwonych świateł.

kiedy py­tasz o drogę
wśród tych prześcieradeł
jes­tem jedyną
do której tęskni się tyl­ko nocami

z de­finic­ji - mogłabym być
gdy­byś chciał mnie zatrzymać
cho­ciaż na chwilę
będę prawdziwa 

wiersz
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 20:02

Aukcja

- a jak ja przes­tanę o to­bie myśleć
to uciec ci się uda?
- nie wiem, ale będę próbował
- dać ci pew­ność, że uciekniesz?
- prze­cież nie możesz te­go
wie­dzieć na pewno
- mogę, i dam [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 14:03

W podzięce

Nau­czyłaś mnie wielu gier
Mo­ja da­mo kier
Po­kazy­wać pier­wszą kartę
Gdy in­ne nie są te­go war­te
Ta­sując uczucia
Dla lep­sze­go samopoczucia
A na ko­niec ta­lię przełożę
By dzieliła ze mną łoże
I za­bierasz je­dyną kartę wyłożoną
By wsunąć w ta­lie nieskończoną 

wiersz
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 08:38

Chciałbym

Kiedy przez­nacze­nie tańczy na os­trzu brzyt­wy w po­wiewach wiatru,
chciałbym na­dal widzieć swo­je od­bi­cie w roz­trzas­ka­nym lustrze,
chciałbym czuć rodzin­ne ciepło w opuszczo­nym od daw­na domu,
chciałbym za­nurzyć się w ciszy, gdy słyszę płacz cza­su roz­ci­nane­go wskazówką zegarka,
tym­cza­sem czuję na ra­mieniu ciężki od­dech te­go co nieunik­nione, czuję ciężar istnienia,
choć chciałbym ułożyć się wy­god­nie w grobie. 

wiersz • wczoraj, 00:05

***

dzieli nas za­led­wie stru­mień życia,
świado­my, różny, a pi­sany nam

ten, który szep­tem wy­jawił Twoją obecność
na pia­szczys­tej plaży zielo­nej za­toki,
gdy w obiek­ty­wie ser­ca szu­kałem Cię,
prze­mie­rzając górskie szlaki,
gdy w po­toku za­nurzałem twarz

od­po­wiedź zna­lazłem przy
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • przedwczoraj, 23:52

* * *

„– To wódka? – słabym głosem za­pytała (...)
– Na li­tość boską, królo­wo – zachry­piał – czy ośmieliłbym się na­lać da­mie wódki? To czys­ty spirytus...” 

wiersz • przedwczoraj, 21:54
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 03:15JaJo sko­men­to­wał tek­st Każdy człowiek jest od­mienną [...]

dzisiaj, 03:11JaJo sko­men­to­wał tek­st Disco po­lo

dzisiaj, 03:05JaJo sko­men­to­wał tek­st Mogę wal­czyć z każdym O [...]

dzisiaj, 01:33Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st nie do­niesiesz śmier­ci którą [...]

dzisiaj, 01:21Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Gdy nie ma już [...]

dzisiaj, 00:48skorek sko­men­to­wał tek­st Lewa idea

dzisiaj, 00:47Cris sko­men­to­wał tek­st Niekiedy war­to dać się [...]

dzisiaj, 00:36skorek sko­men­to­wał tek­st Gdy nie ma już [...]

wczoraj, 23:56misuniaa11 sko­men­to­wał tek­st „– To wódka? – [...]

wczoraj, 23:38Cris sko­men­to­wał tek­st Niekiedy war­to dać się [...]