Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 55617 wierszy.

życie

Uciekasz w niejas­ność
Gdzieś pośród niez­na­nych ciem­ności
W krzy­ku za­mierasz, przew­ra­casz się
A żeby się pod­nieść? Nie umiesz
I wie­rzysz, że um­rzesz, za se­kund kilkanaście
Chwi­lowo niepełnos­praw­na umysłowo
I za­raz co­fasz te myśli, bo wie­rzysz zbyt słabo
Jes­teś w świet­le
ru­tyno­wej codzien­nej słabości
Cóż możesz?

dry­fować po ludzku. 

wiersz • dzisiaj, 00:42

sen

śnisz
tak po pros­tu wsta­jesz ra­no i nag­le cho­rujesz
na niepamięć.
Bo coś było, coś się śniło
ale nie wiesz
co.

I do­pada cię bez­sens
is­tnienia.
znów 

wiersz • dzisiaj, 00:37

To Nie Ma Sensu, Ale Musi Go Mieć

Jeśli Bóg istnieje
to zro­bił so­bie ok­rutny żart
umie­szczając mnie w ta­kiej rodzinie.

Bar­dziej ludzkie są świnie,
ale pisząc tak to je obrażam.

Naj­gor­sze w pa­mięci jest to,
że nie da się zapomnieć.
Gdy­by tyl­ko się dało
to bym wymazał [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 19:25

Lady twenty-one

py­tają po kim ją mam
jak­by była pod­rzut­kiem mi­nione­go wieku
za którą każą się wstydzić

choć to o całą mnie temu

przychodzą z masą cen­nych rad
up­rzedzeń do­tyczących płci wyznania
orien­tacji sek­sual­nej ko­loru skóry

- z masą mądrości pro­wadzących ...
z książek wiemy do czego

przes­tańcie truć
wno­sić na bu­tach krew

le­wo czy pra­wo
błędne tworzą koło
dziś myśli się otwarcie
jak my dzieci no­wego tysiąclecia
- trójwymiarowo

bo wol­ność to skarb
dla każdej i dla każdego 

wiersz
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 15:59

Gizd i frela

Z przym­rużeniem oka :)
_____________________________

Każda dziou­cha chce mieć won­der szlajer,
Rad mieć i szpas ze swe­go szaca.
Każda fre­la fest prag­nie, by lib­ling miał praca
I ga­lant nie el­wer był, ale dup­ny hajer.

Ona pli­syn­rok założy, popyli [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 15:54

234.

są ludzie, którym życzy się cierpienia
i sa­memu cierpi,

nie widząc ich bólu;

frustracje 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 14:21

errata do erotyka

obiecan­ki ma­can­ki
a gdzie radość?
poszła za głosem ser­ca
za­bierając całość 

erotyk
zebrał 5 fiszek • wczoraj, 14:12

O żyzności piątkowego ranka

Piątko­wego po­ran­ka edeńska żyzność
Kochająca dłoń pielęgnująca sztywność 

fraszka
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 12:18

wypalanie

Dzi­siaj coś z de­kaden­tyzmu, więc jes­tem spier do lony.
Tak to się mówi. Zry­ty be­ret, freak. By­wa. Cza­sem nawet
mnie to wkur wi. Ale co zro­bić. Życie to życie al­bo paczka
pa­pierosów, sprząta­nie po­koju, odkurzacz, [...] — czytaj całość

wiersz • wczoraj, 12:13

* * *

Spa­cer po li­nie wy­dawał się łatwiejszy
gdy spoglądałem na to z dołu
z miej­sca na widowni
na człowieka tańczące­go boso
na li­nie za­wie­szo­nej wysoko
łączącej ra­nek z nocą

te­raz stąpam po takiej
próbując zacho­wać równowagę
długie godzi­ny mijają
nie pat­rz w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 00:21
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Aktywność

dzisiaj, 07:47natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st PAMIĘTNIK

wczoraj, 23:29minimalistyczna sko­men­to­wał tek­st Być może śmierć nie [...]

wczoraj, 23:04minimalistyczna sko­men­to­wał tek­st Miłość jest wte­dy, jak [...]

wczoraj, 23:01minimalistyczna sko­men­to­wał tek­st Miłość jest wte­dy, jak [...]

wczoraj, 22:56Daniel Umiz­da sko­men­to­wał tek­st Dobrobyt ce­lowa­ny to bu­merang [...]

wczoraj, 22:49MyArczi sko­men­to­wał tek­st Być może śmierć nie [...]

wczoraj, 22:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Być może śmierć nie [...]

wczoraj, 22:40onejka sko­men­to­wał tek­st Być może śmierć nie [...]

wczoraj, 22:37fyrfle sko­men­to­wał tek­st Z drob­nych - i [...]