Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 57630 wierszy.

Háidēs

na włas­nych krawędziach
pros­tując spojrzenia
do­ciera­li pocałunkiem

wyszep­ta­ne języ­kiem żmi­ji
słowa op­la­tające kręgosłup
na samą myśl
dławią ot­war­cie ust

zesłali się na hades
sztuką współciała
uwied­li na­wet śmierć

ze strachem jaszczurki
od­dając ogony
miłos­nym świstom

w aka­de­mii pragnień
ucząc rozkoszy
spełnianych batem 

wiersz • wczoraj, 22:46

Zgoda

Poz­wa­lam ci mówić
(mów języ­kiem serca)

poz­wa­lam ci słuchać
(w ciszy słychać więcej)

poz­wa­lam ci mil­czeć
(bo to wiel­ka sztuka)

i tęsknić pozwalam
(trze­ba umieć czekać). 

wiersz
zebrał 5 fiszek • wczoraj, 20:28

Bez wartości...

'
Wyk­ształce­nie jest formą ucieczki

Zap­rzeczyłeś nie wiedząc dlaczego

Nałożyłeś swój bi­ret studencki

W dys­ko­te­ce gdzie nie uczą niczego...


Auto­ry­tet zma­załeś zupełnie

Kar­to­nową pos­ta­cią się stałeś

Roz­począłeś nauki dorosłych

Gdy pieluchą obs*aną śmierdziałeś...


Nieza­leżnie od świata nauki

Śro­do­wis­ko nie lu­bi mądrości

Dziś hierar­chię us­ta­la głupota

Z kry­te­riami bez żad­nej wartości... 

wiersz
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 19:19

***

Lu­biłam tańczyć
w og­rodzie Twoich myśli.
De­likat­nie układać stopy
w rytm twoich słów

Gdy się śmiałaś
roz­kwi­tały kwiaty nadziei,
a świat mienił się
mi­liona­mi barw uczuć

Jed­nak wystarczyło,
że zgasłaś,
niczym płomień świecy
a ręka Boga
pok­ryła wszystko
czar­nym ta­tuażem ciszy

Ka­załam pta­kom milczeć
Kwiatom zwiędnąć
Płaczkom wyszlochać wszys­tkie łzy światy
A ser­cu już nig­dy nie kochać .... 

wiersz
zebrał 5 fiszek • wczoraj, 15:02

Tam

Tam gdzieś,
Skad przychodzą piękne sny
Gdy ciało spo­koj­nie spi
Jes­teś żywa na­dal Ty

Tam gdzieś,
Gdzie rodzi sie zy­cia sens
Jest ob­raz Twych oczu
pat­rzących spod rzęs

Tam gdzieś,
Gdzie jut­ro sie poczęło
Za­sypiam z obrazem
Jak sie wszys­tko zaczęło

Tam gdzieś
Jut­ro nig­dy nie umiera
Wiem, że to nie iluzja
Lecz praw­da szczera 

erotyk
zebrał 6 fiszek • wczoraj, 10:35

Cienie*

Zmie­rzch pochłonął świt
nie poz­wa­la mu 
zabłysnąć blas­kiem słońca


za­pano­wała szarość
wszys­tko stra­ciło kolory
sza­leje sztorm
po­tar­ga­nych myśli
spo­wita ciszą pustka

roz­ry­wa na strzępy
po­tar­ga­ne już serce
ono już nie chce bić
chce zasnąć
i się nie obudzić.
Odtwórz  

wiersz
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 10:03

Zdjęcie

Jest ty­le jesieni
w jej zakłopo­tanej twarzy
ug­ro­wa sukienka
spływa z ramion
ak­sa­mit­nych jak poranek
po roz­kołysa­nych biodrach
by paść do stop

Fla­kon wy­pełniony kwiatami
rzu­ca cień na stół
ok­ry­ty brązo­wym obrusem
i za­tapia się w mroku

Jest w tym pokoju
wiel­kie okno
przysłonięte firanami
na tle którego
ry­suje się kobieta
od­garniając z po­liczka ru­de włosy. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • przedwczoraj, 22:43

* * *

nim się schowam
daj pew­ność że jestem

cichym mrugnięciem
nim całkiem zniknę
og­rzej me serce

za­pom­niałam jak mam kochać
jak płakać
zapomniałam

wy­bacz mi
bo nie jes­tem taka
jaką bym chciała

są ta­kie bezwarunkowe
miłości
i mil­cze­nia które nie muszą
uwierać

wśród fałszy­wych spojrzeń
ust zakłama­nych
brud­nych serc

po­za Bogiem
tyl­ko To­bie ufam

dziękuję za wszystko


dla Taty 

wiersz
zebrał 10 fiszek • przedwczoraj, 22:41

***

Błogością po mi jes­teś
obiet­nicą niespełnioną
wzrusze­niem ust
zachwy­tem
łzą najczystszą
prawdą mi jes­teś, którą byłeś
dot­knięciem cier­pienia
wscho­dem tamtym
oddechem
szczęściem pod powieką
wspom­nieniem rzewnym
a byłeś nadzieją


inspirowany 

wiersz
zebrał 3 fiszki • przedwczoraj, 21:49

* * *

Wrzask,
Skok na równe nogi,
Czy to sen był zły,
Straszny jak wilków wycie
I sze­lest liści nocą, w lesie?

W świet­le stojące lustro
Będzie przejściem do krain nieznanych,
Gdzie puszys­te obłoki sta­nowią podłoże,
Miękką ziemią, po której stąpać będziemy
I przew­ra­cać się z bo­ku na bok,
Tu­taj, w snach naszych.

Dot­knij swe­go od­bi­cia, proszę,
Strach niech odej­dzie w dal siną,
Obiecuję Ci, miła moja,
Podróż z uśmie­chem w nieznane,
Pa­ni w pur­purze odchodzi,
Chodźmy więc. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • przedwczoraj, 20:28
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 00:47♥. Ska­lon A.M do­dał no­wy tek­st Powiedziałam Ci kiedyś, że [...]

dzisiaj, 00:28Botasky wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 00:23Botasky wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 00:03MyArczi sko­men­to­wał tek­st W ludziach naj­bar­dziej in­te­resujący [...]

dzisiaj, 00:00Thé vert sko­men­to­wał tek­st Ćwiartka Jabłka

wczoraj, 23:50MyArczi wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 23:40yestem sko­men­to­wał tek­st Poza przes­trzen­nie wychodzę i pow­ra­cam. Rucho­ma [...]

wczoraj, 23:38yestem sko­men­to­wał tek­st przykładność

wczoraj, 23:37yestem sko­men­to­wał tek­st czarna i gorzka sa­mot­ność [...]