Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 57110 wierszy.

Monolog do Pustki

Jak wyglądają z Tobą dni?
Nikt mnie o to jeszcze nie pytał.
Niczym prze­rywa­ne sny,
Zwieńczo­ne zaw­sze koszmarem.

Wówczas błądzę pośród wspomnień,
Noszę je­go ubrania,
Piję z je­go kubka,
Szu­kam obok z rana.

I cho­ciaż jes­teś Ty,
Mogłybyśmy wspólnie ja­dać śniadania,
Chociaż [...] — czytaj całość

wiersz • wczoraj, 22:48

neurotycznie

mam ta­kie gniazdko
które nie kopie 

wiersz
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 20:43

rozróżnik

nie mój mały książę
ziar­nko grochu ty moje
i jak tu spać spokojnie
nasza przy­jaźń to naj­bar­dziej emoc­jo­nująca gra wstępna na świecie
bo końca nie widać  

erotyk
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 19:50

Narealina

Nad morzem miałem ko­loro­we wrażenie, że zmie­rzasz do mnie wraz ze sztormem
ciem­ność zmie­sza­na z sza­rością pod­no­siła się na­raz z falą na niebie,
gdzie wi­siały czar­ne chmu­ry, z których sączył się deszcz
wszys­tko ob­leczo­ne rdza­wym pyłem pluło mi w twarz, gdy stałem na piasku
to nieme wrażenie zos­tało mi, gdy wra­całem z plaży
a gdy usiadłem na łóżku miałem wspom­nienie, że leżysz koło mnie
choć nie było już ciebie 

wiersz • wczoraj, 17:33

Na wizjer

Po­nieważ sto­pień ja­ko oce­na jest za­led­wie war­tością względną
dla­tego tyl­ko na pod­sta­wie klucza do sfałszo­wane­go do­wodu
można tak na prawdę wys­ta­wić praw­dzi­we świadec­two

z se­rii naczy­nia połączone 

fraszka • wczoraj, 17:05

głucho nie-my

tej je­sieni nie słyszę twych kroków
na liścias­tej po­sadzce ogrodu
choć wciąż jes­teś frag­mentem melodii
która sta­le przepływa prze­ze mnie

ale jest ta­ka cisza pod żebrem
która drży
gdy jej nikt nie kołysze

jeśli też ją kiedyś usłyszysz
opo­wie ci o mnie najwięcej 

wiersz
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 13:12

Déjà vu - optyka

ko­mu oczy

Odtwórz
do wios­ny oczu

była za­led­wie chwi­la
ciągnąca się la­ta­mi se­kund

niejedną skargę
szron położył na us­ta
krop­la­mi wspom­nień
spa­dający­mi nis­ko

chi­me­ryczny strach
strzępów uniesień

opi­sem przy­jaz­nym
bez­pie­czne stro­ny
pełne połama­nych serc
w lus­trze obłędu doj­rzeń

to nic gdy bo­li uśmiech
zadrży po­wiet­rze
ciepłem umy­kających słów
chcąc wyświet­lić
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 12:10

ósta

póki du­sisz coś w sobie
to żyje
zam­knij się, nie mój mały książę
niech nasze języ­ki po­zos­taną so­bie obce 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 09:40

NIEPOCHLEBNOŚĆ

Autostop.
A na nim stoi zakonnica.
Pod­jechała do niej Por­sche - ko­bieta ladacznica.
- A skąd ta­ki dro­gi sa­mochód? i jak na niego zarobić?
- Od­dałam ciało jed­ne­mu bogaczowi.
- Mie­szkam w do­mu z basenem,
dos­tałam też za ciało.
Za­kon­ni­cy w tym mo­men­cie się płakać zachciało.
Roz­go­ryczo­na więc do za­konu wróciła.
Usłyszała pu­kanie i drzwi uchyliła.
Myśli chwilę i tak jej ro­zum radzi:
- Niech te cze­kolad­ki ksiądz Fran­ciszek so­bie w du*pę wsadzi! 

fraszka
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 09:33

boję się

ko­lej­ny wieczór przy­bity do ściany
uśmie­chy mar­twe bądź umierające
zi­mowy mon­sun trzas­kający drzwiami
po­rywa strzępki nadziei tonącej

więc słod­ko-kwaśne wy­pełzają słowa
z ust za­ciśniętych, prawdą umęczonych
nie usiądziemy już przy naszych stołach
z pa­kietem wspom­nień daw­no podzielonych


nocą prag­nienia otu­lamy w pościel
łza­mi pisze­my par­ty­tury senne
może za­pom­nisz o brook­lińskim moście
gdy się obudzisz a ja wciąż tu będę 

wiersz
zebrał 3 fiszki • przedwczoraj, 22:59
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 08:12onejka sko­men­to­wał tek­st oszukała rodziców że jest wspa­niałym [...]

dzisiaj, 08:10onejka sko­men­to­wał tek­st Jaki naród, ta­ka władza.  

dzisiaj, 08:09onejka sko­men­to­wał tek­st nieboskłon

dzisiaj, 07:46róż li­la sko­men­to­wał tek­st nieboskłon

dzisiaj, 07:35JaiTy sko­men­to­wał tek­st boję się

dzisiaj, 06:06Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Jaki naród, ta­ka władza.  

dzisiaj, 05:56Irracja sko­men­to­wał tek­st Ludzie kochają być [...]

dzisiaj, 05:44one drop for all wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?