Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 44990 wierszy.

Z dreszczu pod rynnę

Tam­tej no­cy bra­kowało powietrza
ot­warłam okno
dziś pew­nie bym je ot­worzyła, ale w tam­tej chwi­li byłam analfabetką

nie wiem, czy so­bie ro­biłeś dob­rze czy na złość
mnie

ale łzy wys­koczyły z oka
obiły się o parapet
i wsiąkły w ziemię

myślę, że tam­tej no­cy ktoś przesadził
miłość. 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 9 października 2014, 20:07

2

Ach miasta
Pełne nadziei i marzeń
Ar­chi­tek­to­niczne cudeńka
Tłumy ludzi, zatłoczo­ne ulice
Ko­loro­we plakaty.
A gdzie człowiek w tym wszystkim?
Czy oso­by które mijamy
To ludzie?
Cud­ny ob­raz przed­sta­wiający miasto
Ja­ko miej­sce pełne wieżowców.
W tym uk­ry­te emocje
Tam prze­cież są ludzie.
Mi­liony, mi­liony ludzi.
A pośród nich ból, strach, radość.
Ludzkie oko widzi wieżowce,
Ludzkie ser­ce 'widzi' małą dziewczynkę
Wyglądającą przez okno
Która nagle
Skacze. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 9 października 2014, 19:38

Strach

Uciętą weną, złama­nym wieszczem,
Modlą się myśli cza­sem strwożone,
Żyłą zwątpienia - trwo­ga czy jeszcze,
Trwać będzie to, co i tak zakończone.

Słowa mnożone na kształt idei,
W umysłach frak­talnych wykute,
Cze­kają tyl­ko aż się wypieni,
Zmysł swy­mi początkami [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 9 października 2014, 19:24

Motyl

Ja go widzę często na fi­ranie do­mu mego,
on się nie rusza i drwię z niego dla tego.
Ob­serwuję go lecz on mnie nie widzi, podzi­wiam go.
Nie do­tykam bo boję się piękno skrzy­deł jego [...] — czytaj całość

wiersz • 9 października 2014, 19:22

Dmuchawiec

stał na nodze jed­nej z dwóch
sta­ry dok­tor Dmuchawiec
i głowę mu po­wił sreb­rzys­ty puch
a wiatr mu go strącił do granic
więc za­pięły się poły zielo­ne­go płaszcza
i ki­wa się dok­tor na wietrze
co je­go sta­rość dopieszcza
ule­ciały star­cze marze­nia w po­wiet­rze 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 9 października 2014, 18:38

Niespełniona miłość

Zielo­ny dom tętniący życiem
Czer­wo­ny ga­raż pełny radości
Wokół cisza, spokój i miłość,
czys­ta, a za­razem piękna.
Nies­pełniona, smut­na , 
Cze­kająca na odnalezienie... 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 9 października 2014, 18:37

Okno

Znów pat­rze w ok­no Twe
Po­wiedz czy widzisz mnie
Po­now­nie zo­baczyć Twe oczy chciałam
Tak daw­no ich nie widziałam
Co wieczór za­daję so­bie pytanie:
"Czy jut­ro będzie nam da­ne spotkanie?"
Z każdym dniem co­raz bar­dziej mi Ciebie brakuje
I większe cier­pienie w mej duszy panuje 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 9 października 2014, 17:52

„Do polityków”

Po­jawiacie się zbyt często we wszys­tkich mediach
Występu­jecie w far­sach i tragikomediach

Ro­bienie z siebie błaz­na za cel uważacie
Szczyt­ny sam w so­bie i bar­dzo go pożądacie

A co naj­gor­sze ludzi za idiotów macie
Nie­rzad­ko motłochem, dziczą [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 9 października 2014, 17:49

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100