Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 48249 wierszy.

* * *

Mus­ne­ly powitaniem
Zas­kocze­niem otar­te
Ta­jem­niczo bliskie
Ozieb­loscia wskrzeszaja
Tęsknotę ciepła
W nieznajomości
Pełnej bliskości
His­to­rię odmawiają 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 18 kwietnia 2015, 20:51

bzy

Przyszła wiosna,
do życia wniosła
kwiaty, a właści­wie krzew
BEZ

BEZradność
BEZnadzieję
BEZsenność
BEZmiłość 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 18 kwietnia 2015, 20:25

Miejsca

Bo są ta­kie miej­sca, gdzie jest poezja
świat opi­sany piękny­mi marzeniami
słowa­mi prze­pełniony­mi snami
wspom­nieniami z zacho­wany­mi wy­darze­niami .

Cho­wamy je w pa­mięci skrycie
cza­sami przez całe życie
pil­nu­jemy aby nic nam nie umknęło
każdy szczegół op­ra­cowa­ny należycie.

Lecz u każde­go z nas
nad­chodzi ta­ki czas
że chce­my prze­lać słowa
na białych kar­tek stronach.... 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 18 kwietnia 2015, 19:25

* * *

Nim po­wiesz, że ktoś jest do dupy,
Na chwilę wejdź w je­go buty. 

fraszka
zebrała 2 fiszki • 18 kwietnia 2015, 19:13

* * *

patrzyłam
na kłamstwa
zrodzo­ne w oddechu

kar­miąc włas­ne demony 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 18 kwietnia 2015, 18:45

Ktoś

Po­kochałam Anioła...
Lecz...
Nie mo­jego świata On strzeże.
Nie moją dro­ga idzie.
Nie mnie trzy­ma za rękę.
Lecz...
Mo­ja tyl­ko ta miłość.
Mo­je tyl­ko marzenie.
Mo­ja ty­ko myśl.

Lecz...
Anioł nie mój.

A miłość tak bezinteresowna.
Miłość tak czysta.
Miłość zrodzo­na z wiary najgłębszej.
Miłość co us­krzyd­la i budzi do życia.

A Anioł nie mój...
Lecz...
Mo­je kochanie... 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 18 kwietnia 2015, 16:46

prosta przyszłość

Naj­lep­szym kan­dy­datem na pre­zyden­ta jest An­drzej Duda!
Nie no, żar­to­wałem- to czys­ta ułuda
Zos­ta­nie tak sa­mo- prze­piękne obietnice
tych po­pulizmów dziś nie zliczę

Naj­lep­szym kan­dy­datem na pre­zyden­ta jest Bro­nisław Komorowski!
W zma­nipu­lowa­nym świecie ta­kie krążą pogłoski
Oby­ty, światły, [...] — czytaj całość

fraszka
zebrała 3 fiszki • 18 kwietnia 2015, 14:59

Fisz Emade - Pył

Piosen­ka na dziś:
"Jest co­raz bliżej, przyszłość jest
pewna
Obróci ciała w as­tral­ny pył
Stoimy na drodze, drodze donikąd
Led­wo wi­docznej zza mgły
Tańcz, tańcz, wpraw sto­py w ruch
Wśród przy­jaciół i lus­trza­nych kul
W drodze do­nikąd rucho­my jest świat
Nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 18 kwietnia 2015, 12:46

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100