Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 44609 wierszy.

Hard Experience

Szpo­ny dep­resji w ser­ce dziecka
wbiły się okrutnie.
Ono w duszę wyk­rwa­wia
uczu­cia tyl­ko negatywne.

Nie po­możesz mi ani ja Tobie?
Nie po­kochasz mnie ani ja Ciebie?

'Pomóż sa­mej so­bie i kochaj siebie' -
po­wie­dział mi ktoś, kto [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 11 września 2014, 05:55

Motocyklista

Motocyklista
Wios­na budzi się, ale to tyl­ko po­ra roku.
A ja budzę się przy To­bie ja­ko człowiek
pełen ra­dości, en­tuzjaz­mu, wiary
w lep­sze jut­ro mi­mo smut­ku
w ogar­niającej rzeczywistości.
Widzę świat w ko­lorach tęczy,
którą Ty mi malujesz.
Ja dla Ciebie tworzę ob­raz
cudów każde­go dnia.
Mój uśmiech, mo­je usta
składają się niczym ręce
do mod­litwy, w Twoim kierunku.
To Ty jes­teś moim aniołem
w przeb­ra­niu motocyklisty
o za­pachu mężczyz­ny,
który spełnia mo­je sny… 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 11 września 2014, 04:47

Zielona Młodość.

Kiedyś zrzucę swo­je przer­dze­wiałe liście
i będę na­gością szpetny
lecz dzisiaj
liście są zielone
a młodość zieleń bar­dzo lubi

Od­rodzę się na nowo
stanę przed obliczem
wiosen­ne­go wscho­du słońca
czy inny?
może trochę większy
ociupinkę piękniejszy
i da­lej pewnie
zielony


In­pi­rowa­ne No_One_ 

wiersz
zebrał 29 fiszek • 11 września 2014, 02:03

Impulsywnie

Uwol­niony z pan­cerza nieświado­mych
oporów kosztu­jesz płas­kie, try­wial­ne szczęście
śmiejesz się szep­cząc zaklęcia
i długi­mi pal­ca­mi roz­trząsasz mo­je ciało
jak­by miłość była tyl­ko sta­nem osłupienia
zapląta­ny we włas­nych wątkach kochasz
to wiem, może jeszcze nie potrafisz
inaczej 

wiersz
zebrał 50 fiszek • 11 września 2014, 00:32

Przebudzenie

Po prze­budze­niu rzeczy­wis­tość bru­tal­nie i bez uprzedzenia
Za­biera mi Ciebie
Pod­noszę ciężkie po­wieki i już wiem
Nie ma Cię
Wciąż tyl­ko od­najduję strzępki naszej miłości
W górach zas­pa­nej pościeli
Za zmęczoną po­duszką i po­między zas­pa­mi gru­bego,le­niwe­go koca
Lubię,gdy
Błądząc pal­ca­mi po wy­zięłbłym łóżku od­najduję jeszcze żywe wgłębienia po twoich dłoniach. 

erotyk
zebrał 4 fiszki • 11 września 2014, 00:19

(za)czyn

Odtwórz
ro­zum i serce

obu pieszczochom
bu­ziaków trze­ba
inaczej giną
bez te­go chleba

czy jest zbożowy
czy gatunkowy
czy może przaśny
al­bo raz(owy)
to bez znaczenia
gdy nie brakuje
im w podniebieniach

za­dowo­lenia 

fraszka
zebrała 8 fiszek • 11 września 2014, 00:03

***

śmierć, jak biały wier­sz pełny bólu
cy­ka cza­sem w cha­cie żywych
wier­sz, jak dru­gi świerszcz
cy­ka do wtóru
na­dając nas­trój poetycki
więc os­wa­jaj­my śmierć i życie
przeszłość i teraźniejszość
nasz Boże Dro­gi -
pod no­gami skrzy­pią kłody
często dep­cze­my kwiecis­tość łąk
w poszu­mie wiatru
słyszy­my trze­pot skrzydeł
ser­ca i wzrok wzno­simy ku górze
za­sypia dzień, by odpocząć
budzi się kon­trast granatu
i diamen­ty do towarzystwa
przeżycie codzien­ności -
uko­rono­waniem i pragnieniem

( 2014r. 09. 9.

wiersz
zebrał 10 fiszek • 11 września 2014, 00:01

Drogą przez życie
Nie spie­szmy się licząc dni.
Idźmy spacerem. 

haiku
zebrał 49 fiszek • 10 września 2014, 23:06

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Reklama